hand-written-letter23


egm1_0Sadly August 31, 2018 passed without the church taking notice. But come to think of it, the Church did remember. We all still remember. I remembered. Even those preaching at the pulpits yesterday I’m sure still remembered… But why the silence of these so called ministers of God who had all lost their will to “bark”? What’s the use of a dumb guard dog who is also deaf and blind? Do we need to ask why? We all know the reason. It’s fear, nothing more. Fear of losing a place to live, fear of not knowing where to get his next meal. Fear of dislocation. Fear of isolation. Just like a cowering dog with his tail stuck between his legs  cowering in fear letting out a whimper interpreted as a bark. How pathetic.

Instead of caring for the church (which are its members lest we forget) what is the momentum of the King in his kingdom? Well, for starters the last week of October is a special day where his kingdom is obligated to please the king with a Special Special Big Big Offering (How do you call “Bukod Tanging-Tanging Malaking Handugan”?)

But wait, there’s more!

Image may contain: text

Yes, your eyes are not deceiving you. Family Run on November 4, 2018 at the Ciudad de Victoria. Not the usual Fun Run though. There’s a registration fee depending on the length of Kilometers you will be participating in. The lowest registration fee is PHP 350.00 and going as high as PHP 1,000.00.

This is my question to the King and his crooked knights.  Ang ganitong pag-likom ng salapi ng mga kapatid, may kaugnayan ba ito sa paglilingkod sa Diyos? Kung may kaugnayan, hindi ba dapat lahat ay lumahok? Kung hindi lumahok ang kapatid dahil sa kapusan, ibig ba sabihin nito ay hindi siya nakalulugod sa Diyos?

All endeavors related to serving God should be bible based as taught to us by the last Messenger and his immediate successor Ka Erdy.  In fact, it was even forewarned that should anyone preach anything outside the bible we should discard it. Now where is “Fun Run” in the bible or better “Registration Fee”?

So what is the registration fee for, add to this the Malaking Malaking Handugan come October? How is it going to be used for? Maybe it’s high time we learn to ask. It is after all our hard earned money that they are asking for.  And if they retort to their “Obey and never complain”, or “EVM is supereme and can never do wrong” or worse instill guilt with “Kung hindi mo ibigay ang buo mong nakakaya, nininakawan mo ang Diyos”.  Even if you wanted to you would never be able to steal from God simply because He does not need it. Who needs it?

The desperate who else. And who are desperate? Who else but the King and his Henchmen with the BILLION PESO LOANS catching up with them.

All I can say to the King and his crooked Knights at the moment is GOOD LUCK, you’ll definitely be needing it.


Brother Bibliko expounds the “theory” more precisely.

“Wow matindi nga ka WS iyang OWE na iyan.TOTOO yung “Tunay na Natiwalag dahil talaga gumawa ng kasalanan na ikatitiwalag at ang PROSESO ng pagkatiwalag ay kasang-ayon o batay sa kalooban ng DIOS” ng nakaayon sa BIBLIA,kaibigang OWE.Ngunit kung NAGTANONG ka lang kung may UTANG,ANOMALIA at Pagnanakaw ng Abuloy at ITINIWALAG ka ni Edong at ni Radel–Hindi totoo yan!! Una,patunayan mo muna OWE/STF na TUNAY na TP si EDONG!! Kung “siya ay Peke” paano siyang makapagtitiwalag sa Iglesia? Siya nga ang DAPAT na ITINIWALAG dahil LAHAT ng INIUTOS ng ka ERDY sa KANYA NILABAG ni Edong? At saka baka di mo alam kaibigang OWE,mailanw ang sinasabi o sinabi ng ka EGM maging nang Matatandang Ministro–kapag HINDI ka karapat-dapat sa Iglesia,bago maghukom o hindi man–AALISIN ka ng DIOS!!Sapagkat hindi makababalik ang CRISTO na ang ASAWA niya ay MARUMI tulad nyo ngayon–NAKIAPID yang AMO mo sa GOBIERNO,parang PAPA sa Roma o ICAR na kayo.Basahin mo nga kaibigang OWE–ang napopoot sa kapatid ay Mamamatay Tao,at ang DUWAG at SINUNGALING–Magkakasama sa DDA!!. Kaya ako naniniwala,BAGO Bumalik ang CRISTO AALISIN silang Lahat jan na NAGPASAMA,NAGPARUMI,NAGBILAD sa kahihiyan ng dating Malinis at Banal na INC na ngayon ay EVM Church na,na kayo ang katuwang nina EVM at Sangoons upang DAYAIN at ULULIN ang mga kapatid na walang malay!!Iyan lagi ang Ipinagyayabang ninyo na kayo lang ang Maliligtas–gaano KAYO Katiyak at Kasigurado?? Kung ministro ka OWE/STF–sino ba ang mga TUNAY na TUPA ni CRISTO-di mo alam? o ituturo sa iyo ng MISMONG ULO ng INC,heto sa JUAN10:27–DINIRINIG ng AKING mga TUPA ang AKING “TINIG”,at SILA’Y Aking NAKIKILALA,at Sila’y” NAGSISISUNOD” sa” AKIN”.!! Hindi kay EDONG,hindi sa TAO!! Sa MATEO 7:24–Sumusunod at TUMUTUPAD at nakatayo sa IBABAW ng BATO na si CRISTO,hindi kay EVM!! Ang tunay na kay Cristo ang sinusunod ay ang PANGULO ng Iglesia,ang Cristo.Hindi ko tinututulan yung pag wala ka sa Iglesia,hindi ka talaga Ligtas dahil nakasulat iyon,ngunit TANDAAN mo OWE/STF–AALISIN ng DIOS ang mga mamamataya tao,Sinungalin at Duwag sa katotohanan,ang mga SAKIM,mga MAPAKIAPID,mga MAGNANAKAW lalo na ng Abuloy para sa DIOS!!Ang mga Nagpapanggap na Matuwid at Maawain kuno at Banal-banalan,alam nyo yan mga OWE/STF o bulag na kayo dahil ITINAKWIL ninyo ang Katotohanan at Naniniwala na kayo sa mga “tao” na LIDER ninyo.Ito lang OWE/STF–gaano kayo kasiguro na Ligtas kayo eh kasangkapan kayo sa PANLILINLANG,PANDARAYA at PANLOLOKO sa mga kapatid na walang malay!!Papaano KAYO maliligtas sa Pangunguna ng mga LIDER ninyo BINAGO nyo na ang mga TUNTUNIN,ARAL at TURO? O sige isang sample lang–kailan ITINURO ng SUGO at ka EGM na sila ang tinutukoy na PASTOR ng KAWAN sa Juan 10:16? Ang TOTOO ang TURO ng SUGO,ang CRISTO ang PASTOR sa talatang IYAN,ngunit noong MARCH 23,2017 araw ng HUEBES–ITINURO ninyo iyan sa BUONG IGLESIA sa panahon ng PAGSAMBA na si EVM Iyan ngayon,ang “makabagong” PASTOR ng KAWAN!!Sige balikan ninyo yang leksyon na iyan March 23,2017.Paano kayo ngayon maliligtas,MALI at KALABAN ng turo ng SUGO ang ITINURO ninyo para sumipsip lang kayo kay EDONG!! Hay nakuu!!!! Pinalitan ninyo ang Cristo bilang Pastor,para nga kayong mga Pari,ginawang Pastor ang PAPA at kahalili ni Cristo dito sa LUPA.Bagay papa nyo na si EVM,nagpapahalik ng kamay iyan sa inyo di ba? sa pangunguna ni JUN$ANTO$ na “baka Cardinal na yan kung baga sa Katoliko ah..ha ha ha haaaaa…..tandaan ninyo kayo ang may TANDA ng KANYANG Pangalan(Thumbmark w/EVM’s NAME) he he he he…Apoc. 14:11

  • Bibliko”

In closing I’d like to add one more comment from Bibliko which I received just now. An appropriate ending for this article and in memory of a man, a father, and trusted caretaker of the Church – Ka Erano Manalo which we fondly know and address as Tatay or Ka Erdy.

Image result for erano manalo imagesAbsolutely right ka,Ka Mag Mighty,nang wala pang social media at cell phone.mababalitaan mo na lang o may magbabalita na isang kapatid na nakasamba sa ibang lokal,sasabihin,Kapatid alam mo ba sa Linggo o sa Huebes sa lokal ng ganito MANGANGASIWA si ka Erdy? Kakalat na yun at magugulat ka na lang pagdalo mo sa lokal na kung saan Mangangasiwa ang ka Erdy,PUNONG-PUNO ang Kapilya pati ang buong Compound!! Ganyan KASABIK at KAMAHAL natin ang ka ERDY,hindi TAYO pinipilit at paulit-ulit na sinasabihan na DUMALO KAYO para we can make ka EGM “smile” di ba mga kapatid? Higit sa Lahat ,pagdalo mo,nasa BUNGAD ka pa lang ng PINTUAN ng Kapilya–DAMANG-DAMA natin ang KAPANGYARIHAN ng PAKIKISAMA ng E.SANTO,kaya pagkatapos ng Pagsamba,napakasaya,napakalakas ng Kaluluwa mo at halos LAHAT ng Problema at Pasanin mo sa Buhay ay NAPAWI at nasasabi mo sa sarili mo–kayang-kaya ko pang Ipagpatuloy ang paglalakbay sa mundong ito kahit ANO pa ang masagupa kong hadlang sa Paglilingkod sa Dios at Cristo.!!Ganyan noon ang mga PAGSAMBA sa Pangangasiwa ng TUNAY at TAPAT na TP sa katauhan ng Sugo at ka EGM!! Di tulad”ngayon”–alam NILA na Wala na ang “ningas” ng E.Santo kaya ang motto NILA “huag hayaang mamatay ang ningas ng E.Santo”,alam nila wala na ito sa PAGSAMBA,kaya kahit Umaarte na lang ang karamihan sa Nagtuturo,sa panalangin at pagbabayubay para lang MAGPAIYAK o MAIYAK sila pati na mga sumasamba.Bakit alam ko ito,gaya ng sabi ko Sumasamba pa naman ako paminsan-minsan lalo na pag web-ek ni Edong na ang Pagbabasbas NIYA ginagaya pa si ka ERDY(kawawa naman,nangongopya pa)!!Di ba ganito pa sinasabi niya: Ama ITINATAAS ko ang aking mga kamay,basbasan mo ang mga kapatid ko,maawa ka sa kanila etc etc..di ba mga Sangoons na kasama sa tribuna,ganyan sinasabi ni evm?,ha ha ha copycat doon sa isang pagsamba na ganyan ang sinasabi ng ka EGM,nasa Utube yan,panoorin ninyo,kaya alam ko na kinopya ni evm ang pananalitang iyan ng ka EGM.!!At ang kaibahan pa noon WALANG sinasabi ang ka ERDY na “mamamatay muna Ako bago nila kayo saktan”,Mahal na mahal ko kayo mga kapatid etc etc di tulad niEdong di ba? Ngunit di man NAGSASALITA si ka ERDY ng mga ganyang Pananalita–ALAM NATIN sa udyok ng E.SANTO kung GAANO TAYO KAMAHAL at IGINAGALANG ng ka ERDY.!!Hindi natin naramdaman na NAG-ASAL “Panginoon” ang kapatid natin,kaya naman WALA tayong maipintas o masabi sa GINAWA at NAGAWA “niyang”(ka EGM) Pangangasiwa o PAG-AALAGA sa Ating mga KALULUWA at PANANAMPALATAYA!! ITO o SIYA(ka EGM) ang TUNAY na TP na may PUSONG Umiibig,Nagmamahal at Nagmamalasakit sa ATING mga Kaluluwa at Pananampalataya.!! Mabuhay at Mamamalagi sa ating mga Puso ang Kabutihan,Kalinisan,Pagmamahal at Pagmamalasakit sa ATIN ng ka ERANO G. MANALO.!!–magpakailanman!!!”