hand-written-letter23


llf I were asked which article of mine comes closest to my heart, I suppose I would say with all honesty the following homily of Ka Erdy sent to me by a minister.  It touched me so deeply and brought me to tears just reading the lecture of Ka Erdy before his passing.  The love shown by Ka Erdy and his father Ka Felix for the Church is without equal. They will dearly be missed.

For the likes of yours truly and the countless “hinog sa puno”, you will understand how Ka Erdy preached his flock and for those new in the Church read and appreciate how a true leader and father cared for the Church entrusted to their care.

  • W. Smith

egm1_0

Ka Erdy Manalo

Bago naratay sa karamdaman ang kapatid na Eraño G. Manalo ay nagawa pa niya na pangasiwaan ang ilang Video Conferencing o pagpupulong ng mga Tagapangasiwa, Pastor at mga pangunahing Ministro sa Tanggapan kasama ang iba pang pinahintulutan na makadalo sa Video Conference. Nang siya ay maratay dahil sa sakit ay ipinagkatiwala na niya ito kay ka EVM at sa Sanggunian ngunit naka-monitor siya mula sa kaniyang silid.

c.f. attachment

DAPAT MAPUSPOS ANG MGA MINISTRO NG MGA KATANGIANG HINAHANAP NG DIYOS UPANG ANG HULING PASUGONG ITO AY HINDI NA MATALIKOD

Lektura ni Kapatid na Eraño G. Manalo
Pangkalahatang Klase, Silid-Pulungan
Templo Central, Marso 28, 2005

Sinikap ko na makita ko muli kayo sapagkat ayokong palampasin ang napakaraming pagkakataon na hindi natin natatalastas ang suliranin, sabihin na nating suliranin, na kinakaharap ng Iglesia na siyang bayan ng Diyos sa mga huling araw na ito. Kaya, hinihiling ko sa inyo na pagtuunan ninyo ng pansin ang ating pag-aaral laluna iyong mga talatang binabasa sa atin.

Hindi tayo nag-aalinlangan na ang Iglesiang ito na ating kinaaaniban ay ang tunay na Iglesiang sa Diyos at kay Cristo, tunay ang Sugo na nangaral sa atin, at tunay ang aral na ating sinusunod. Subalit, ang pinakamahalaga sa lahat, ang mga kaanib nito ay nakatitiyak na magtatamo ng kaligtasan pagdating ng Araw ng Paghuhukom. Dito ang sinasabi kong panganib. Ano ang panganib sa ating pag-asa sa kaligtasan sa kabila ng katotohanang tunay ang ating kahalalan? Ito ay kapag ang Iglesia ni Cristo na ating kinaaaniban ay matalikod.

Inuulit ko, ang pinakamalaking suliranin ng mga kaanib sa Iglesiang ito ay kung matalikod. Bakit ko sinasabi iyan? Sapagkat kung magbabalik-aral tayo sa mga unang tao ng Diyos katulad nina Adan at Eba, dadalawa pa lang sila noon ay tumalikod na. Pagkatapos ay pumalit ang lahi ni Set. Ang lahing ito ang itinuturing noon na mga anak ng Diyos at kaibayo naman ng mga anak ng tao. Ang lahi man na ito ni Set ay tumalikod din. Ang sumunod ay pinili ng Diyos ang lahi ni Noe. Si Noe, ang kaniyang asawa, ang tatlo niyang anak, at ang kani-kaniyang asawa ng tatlo niyang anak ang binigyan ng kahalalan. Subalit nang dumating ang panahong wala na si Noe, ang kaniyang lahi ay tumalikod din. Kaya ibinukod ng Diyos si Abraham at ang lahi niya ang pinili ng Diyos para sa Kaniya. Iyon ang naging bayang Israel.

Ang bayang Israel, hindi na rin bago sa inyong kaalaman ay tumalikod din. Kaya nang dumating ang panahong Cristiano ang mga ibinukod Niya ay ang nasa loob ng Iglesia ni Cristo noong unang siglo. Subalit nang dumating ang panahong wala na ang mga Apostol, ang Iglesia ay tumalikod din. Iyan ang ikinababahala natin. Sapagkat sa pangyayari, sa pana-panahon ibinubukod at hinihirang ng Diyos ang mga maglilingkod sa Kaniya at tumatalikod pagkatapos. Ang ipinalit ng Diyos sa unang Iglesia ay tayo. Ang itinatanong ko ngayon sa inyo, tatalikod din ba tayo? Ang mga sumagot ay iyon ang hindi tatalikod at ang hindi sumagot ay baka iyon ang tatalikod.

Dapat nating maunawaan na ang Iglesiang ito ay ang huling pasugo ng Diyos. Papaano natin ito maingatan na huwag sapitin ang sinapit ng mga unang lingkod Niya? Dahil tayo nga ang bayan ng Diyos sa ngayon, papaano natin maitataguyod ang Iglesia hanggang sa Araw ng Paghuhukom? Ang sagot ay iyong nasa paksa at babasahin sa atin ng kapatid na Arnel.

Ang Uri At Katangian Ng Bayan Ng Diyos Na Hindi Matalikod

Samakatuwid malaki ang magagawa ng ministro alang-alang sa kaligtasan ng Iglesia. Papaano ito hindi matatalikod? Ano ang uri at katangian ng bayan ng Diyos na hindi na matatalikod? Maaaring alam na iyon ng iba laluna iyong mga nauna sa atin subalit natalikod din. Babasahin natin sa Jeremias 32:38-41 ng Magandang Balita Biblia:

38At sila’y magiging aking bayan at ako ang magiging kanilang Diyos. 39Magkakaisa sila ng puso at diwa sa pagsunod sa akin at ito’y para sa kanilang kabutihan din at ng mga anak nila. 40Makikipagtipan ako sa kanila magpakailanman. 41Pagpapalain ko sila habang panahon, hindi na sila muling tatalikod sa akin, at patatatagin ko sila sa lupaing ito. Buong puso’t kaluluwa ko itong gagawin para sa kanila.”

Ano ang susi para ang bayan ng Diyos ay huwag nang matalikod? Ang sabi sa talata ‘magkakaisa sila ng puso at diwa sa pagsunod sa akin.’ Kailangan kong ipagdiinan iyong PAGSUNOD. Iyon ang wala sa Israel. Hindi sila kulang sa mga utos, ang kulang sa kanila ay ang pagsunod. Ang sumusunod ang sabi ay ‘pagpapalain Ko sila habang panahon, hindi na sila muling tatalikod sa Akin.’ Iyon ang pagpapalain ng Diyos habang panahon at hindi na sila tatalikod.

Eh, bakit nga ba natalikod ang Israel? Papaano nahayag ang hindi nila pagsunod? Isa pang tanong na dapat nating makita ang kasagutan. Ito rin ang ating pag-aaralan at ang totoo ito ang itinatanong ko sa aking sarili. May mga nangangasiwa naman sa Israel, bakit ito ay natalikod? Pakinggan ninyo sa Oseas 4:6 ng Magandang Balita Biblia:

6Nalipol ang aking bayan dahil sa di pagpapahalaga sa akin. Sapagkat itinakwil ninyo ako, kaya itinatakwil ko naman kayo bilang saserdote. At yamang kinalimutan ninyo ang aking kautusan, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak.

Napansin niyo ba kung sino ang kausap? Sila ang mga saserdote o mga nangangasiwa sa bayan Niya. Sila pala ang pasimuno eh. Hindi pa tayo tapos sa talata. Papaano nila nagawa ang pagtatakuwil sa Diyos? Ang sabi ng talata ‘sapagka’t ikaw ay nagtakuwil ng kaalaman, Akin namang itatakuwil ka.’ Papaano tumalikod ang Israel? Itinakuwil nila ang Diyos. Iyan ay ginawa nila ng kinalimutan nila ang kautusan. Tandaan natin na ang pasimuno sa lahat ng iyan ay ang mga nangangasiwa. Papaano nahayag ang pagyurak nila sa kautusan? Kanina ang binasa natin ay ang talatang 6 ngayon sa Oseas 4:1-2 ng Magandang Balita Biblia:

1Dinggin ninyo, mga taga-Israel, ang pahayag ni Yahweh, sapagkat may hinanakit siya sa inyo. “Sa lupaing ito ay walang katapatan, walang pagkahabag at walang pagkakilala sa Diyos. 2Sa halip ay laganap ang panunungayaw, pagsisinungaling, pagpatay, pagnanakaw at pangangalunya. Nilalabag nila ang lahat ng batas at sunud-sunod ang mga patayan.

Nawalan sila ng katapatan sa pagsunod. Papaano nahayag ang kawalan nila ng katapatan sa pagsunod? Ang sabi ‘laganap ang panunungayaw, pagsisinungaling, pagpatay, pagnanakaw at pangangalunya. Nilalabag nila ang lahat ng batas at sunud-sunod ang mga patayan.’ Lahat ng kasamaan ay nasumpungan sa Israel bagaman may mga tagapanguna.

Tinatanong ko kayo. Ganiyan ba talaga ang inyong pinangangasiwaan? Hindi na ba kayo naging interesado sa pagsusuri? Pagyurak iyon. Kawawa ang Iglesia kapag nagkaganoon. Ang itinatanong ko, hindi kaya kulang sila sa tagapanguna? Sa Oseas 4:7-9 ng Magandang Balita Biblia:

7″Habang dumarami ang mga saserdote, lalo naman silang nagkakasala sa akin; kaya gagawin kong kahihiyan ang kanilang kadakilaan. 8Yumayaman sila dahil sa mga kasalanan ng mga tao; nalulugod pa sila sa kalikuan ng bayan. 9At gayon nga ang nangyayari, kung ano ang saserdote, gayon din ang bayan. Kaya’t parurusahan ko sila kapwa dahil sa masasama nilang gawa.

Teka mukhang mali ka sa pagbasa eh. Hindi ba sinabing habang kumukunti? Maliwanag ang binasa ‘habang dumarami ang mga saserdote, lalo silang nagkakasala laban sa Akin.’ Baka naman kaya iyong mga saserdote ay matitino? Ang sabi riyan ay ‘kung ano ang mga mamamayan, gayon ang mga saserdote.’ Tandaan natin. Kumunti ba ang mga nangangasiwa? Dumami pa nga. Subalit kung kailan habang dumarami lalo namang nagiging masama ang bayan.

a1.png

Kaya ang una pa lang dapat na linisin ay ang mga Tagapangasiwa, mga Pangalawang Tagapangasiwa, mga nasa Distrito, mga nag-oopisina sa tanggapan, mga nagsasalita sa mga programa natin sa radyo at telebisyon, mga Tagapagturo, pati na ang mga nagsisipag-aral. Baka sabihin ng iba hindi ako itatakuwil ng Diyos sapagkat ako ay kabilang sa bayan Niya. Iyon nga ang naging isipan ng Israel noon kaya nagpatuloy sa kasamaan sa halip na maglinis. Mali ang ganiyang patakaran.

Itinatanong ko sa mga nangangasiwa ng Paaralan. Gaano karami ang ating census? Gaano naman karami ang nakakakapagtapos sa taon-taon? Nakita niyo ba iyong mga bilang na iyan? Baka ang mga pinakakawalan ninyo ay iyon pa ang magtatalikod sa Iglesia. Huwag naman sana.

Balikan natin ang nangyari sa Israel. Ano ang ibinunga ng kanilang ginawang paglabag? Gaano kabigat ang dinanas ng Israel? Babasahin sa atin ang nakasulat sa Jeremias 15:6-7 ng Magandang Balita Biblia:

6Ako’y itinakwil ninyong lahat; kayo’y tumalikod sa akin. Kaya’t pagbubuhatan ko kayo ng kamay at kayo’y aking dudurugin, sapagkat hindi ko mapigilan ang poot sa inyo. Akong si Yahweh ay nakapagsalita na. 7Kayo’y parang mga ipang itatahip ko, at tatangayin kayo ng hangin sa buong lupain. Padadalhan ko kayo ng kapighatian, kayo’y aking pupuksain, bayan ko, sapagkat ayaw ninyong iwan ang inyong pagkakasala.

Ano ang sinapit ng bayang Israel? Pagbubuhatan ko sabi Niya kayo ng kamay. Akin kayong dudurugin. Ano ang mga salitang iyon? Galit ba ang Diyos o sobra ang Kaniyang galit? Ang sabi pa Niya ay ‘sapagkat hindi Ko mapigilan ang poot Ko sa inyo. Ako ang Panginoon ay nakapagsalita na. Kayo’y parang mga ipang itatahip Ko, at tatangayin kayo ng hangin sa buong lupain. Padadalhan Ko kayo ng kapighatian, kayo’y Aking pupuksain.’ Pinarusahan ng Diyos o inalis ang karapatan ng bayang Israel sa paglilingkod sa Kaniya sapagkat masama ang uri ng pamumuhay na nasumpungan sa kanila. Subalit, bakit sinabi kanina na habang dumarami ang mga saserdote ay lalong nagiging mabigat ang pagkakasala ng bayang Israel? Basahin mo nga Ka Benefrido iyong tanong sa unang romano.

Ang Napakabigat Na Kasalanang Nagawa Ng Mga Tagapanguna Sa Israel Kaya lubos Na Natalikod Ang Bayan

Gaano kabigat ang nagawang kasalanan ng mga tagapanguna sa Israel, kaya lubos na natalikod ang bayan? Subaybayan ninyo ang sagot sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Sa Jeremias 5:29-31 ng New Pilipino Version:

29″Dahil dito’y parurusahan ko sila; maghihiganti ako sa kanilang bansa. Akong si Yahweh ang nagsasalita. 30Nakapangingilabot, kahambal-hambal ang nangyari sa buong lupain. 31Ang mga propeta’y pawang mga sinungaling; nananaig ang kapangyarihan ng mga saserdote, at ito naman ang nais ng nakararami. Subalit ano ang gagawin ninyo pag nagwakas ang lahat?”

Sana habang binabasa sa atin ay itinanong na rin natin sa ating sarili. Ako nagsuri, kayo tingnan ninyo kung ganito kaya kayo. Narinig niyo ba kung ano ang ginawa ng mga tagapanguna? Ang sabi ay ‘ang mga propeta’y pawang mga sinungaling; nananaig ang kapangyarihan ng mga saserdote, at ito naman ang nais ng nakararami.’ Iyon ang masama. Dahil kung ano ang gusto ng bayan ay iyon lang ang kanilang ipinatutupad. Sinusunod ang gusto ng bayan kung kaya ang naituro ay iyong kasinungalingan.

Tinatanong ko kayo. Ang sinusunod ba natin ay katotohanan o ang kasinungalingan? Kaya pag-isipan niyong mabuti ang mga tuntuning ipinatutupad ng Pamamahala. Hindi ang mahalaga lang ay ang masunod ang aral subalit lalapastanganin na natin ang mga tuntunin. Kailangan iyon. Iyon ang naging pagkakamali ng Israel. Kung mayroon sa inyong nahuhulog sa paglabag ng tuntunin, gayong ito ay kailangan alang-alang sa ikatutupad ng mga aral ng Diyos, ang gayon ay papunta na sa pagtalikod. Mahalaga ang mga salita ng Diyos, subalit mahalaga rin ang mga tuntunin.

Baka sabihin ng iba, eh mahirap po eh. napakahirap pong magpatupad ng tuntunin. Ayaw po nilang sumunod. Halimbawa iyong tuntunin sa kasuotan sa pagdalo sa pagsamba. Hindi na maayos at malaswa pa. Nakasisira sa kabanalan. Ganoon ba, mahirap pasunurin? Eh, di pagbigyan na lang natin. Ganoon ba iyon? Sumagot kayo. Ano ang dapat nating gawin? Maging mahigpit tayo sa pagpapatupad ng tuntunin, subalit kailangan may kalakip na pag-ibig. Iyong maramdaman ng mga kapatid natin na sila’y ating ipinagmamalasakit. Ano pa ang naging kasamaan ng bayang Israel? Sa Micas 3:11 ng Magandang Balita Biblia:

11Ang kanyang mga pinuno’y napasusuhol muna bago humatol, nagpapaupa ang mga saserdote para magturo, at ang mga propeta nama’y nanghuhula dahil sa salapi. Gayunman, umaasa sila kay Yahweh at sinasabi, “Nasa kalagitnaan natin si Yahweh kaya walang kasamaang darating sa atin.”

Iyon ang isa pa sa mga naging pagkakasala ng mga tagapanguna sa bayang Israel. Ang sabi ‘ang kaniyang mga pinuno’y napasusuhol muna bago humatol, nagpapaupa ang mga saserdote para magturo, at ang mga propeta nama’y nanghuhula dahil sa salapi.’ Taas ang kamay ng nagpapabayad o tumatanggap ng bayad sa kasal? Iyong tumatanggap ng bayad sa bautismo? Bakit hindi nararapat ang gayong gawain? Sapagkat ang pagkakasal, ang bautismo, at iba pa na ipinaglilingkod natin sa mga kapatid ay utos na lahat iyon. Hindi iyon binabayaran.

Bakit ganito ang naging isipan ng iba? Sapagkat ang inaakala nila na dahil sa sila’y sumasampalataya naman na ang Iglesia na kanilang pinaglilingkuran ay tunay at sa Diyos kaya hindi rin sila itatakuwil ng Diyos. Iyon din ang isipan ng mga tagapanguna sa Israel. Na sa kabila ng katotohanan na lubos ang kanilang pananampalataya na sila ay sa Diyos subalit ang mga pinuno nila ay napasusuhol.

Kaya napakahigpit natin diyan tungkol sa bagay na iyan laluna kapag eleksiyon. Kaya ang ginagawa namin ay tinatanong iyong mga taga – Distrito, at ang mga nasa Distrito naman ay nagtatanong sa mga nasa lokal. Subalit hindi nangangahulugan na sila na ang magpapasiya. Papaano kung ang napagtanungan ay nasusuhulan din, eh di tapos na. Wala tayong tinatanggap mula kanino man at kung mayroon mang magbalak na bigyan tayo ng kung anu-ano ay itatapon pa natin iyan sa kanila. Ang Iglesiang ito ay ipinagmamalaki nating hindi nagkautang ng anuman kahit kaninumang tao.

Paano pa ba ang pagpapasuhol? Sumagot kayo. Hindi kayo makasagot? Palibhasa kasi baka gawain ng ilan, huwag naman. Iyong pagmomolestiya suhol din iyon. Baka mayroong humihingi sa kapatid o di kaya nagbibigay ang kapatid sa layuning alisan tayo ng karapatan at kapangyarihan upang sumaway. Ang gusto nila kaya sila nagbibigay upang maitikom ang inyong bibig sa pagsaway sa mali nilang gawain o kukunsintihin. Kaya pinilit kong makita ulit kayo sapagkat ito’y talamak na sa iba. Baka mayroong ilan sa inyo na ganoon din laluna iyong mga nasa ibang bansa. Huwag naman sanang masumpungan ang mga ganitong masasama sa Iglesia.

Paano kung sasabihin, hindi ko naman hinihingi kapatid. Ibinigay lang sa akin. Bakit mo naman tinanggap? Balikan ko iyong tungkol sa pagkakasal. Hindi ba’t ipinagbilin ko na iyan noon pa? Huwag na huwag tatanggap ng anumang kabayaran sa kasal. At ang totoo ay iyon ang kabilin-bilinan ng Sugo. Bakit dapat nating tandaan iyon? Hindi ba ang pagkakasal ay paglilingkod? Sana makarating ito hanggang sa mga kasuluk-sulukang lokal. Hindi ko sinasabing kawawa ang mga nakadestino roon, pero sana hanggang doon makarating ang tagubiling ito ng Diyos para ang Iglesia ay huwag nang matalikod.

Kung hindi niyo ito maiparating sa kanila, kayo ang tatamaan kapag napatunayan naming nasa inyo ang pagwawalang-bahala. Inaatasan ko ang mga kasama ko dito sa tanggapan na asikasuhin ito. Alam niyo halos araw-araw ay punong-puno ng sulat ng pagsusumbong at ulat ng mga kapatid ang aming lamesa sa tanggapan. Ano ang napatutunayan nito? Binababalaan ko kayo. Marami nang mga kapatid ang gising ang kamalayan tungkol sa mga nangyayari sa Iglesia. Ayaw nilang makakita ng kamalian at katiwalian. Ayaw nilang ang Iglesiang ito ay matalikod pa. Kaya sukdulang iuulat nila sa amin ang sinumang gumagawa ng katiwalian, at iyon ang tama. Hindi kinukunsinti ang sinuman. Kaya kapag kayo’y naisumbong dito sa amin at napatunayan naming tama ang sumbong, tapos na kayo. Aalisin ko kayo sa tungkulin at hinihiling ko sa Diyos na hindi lang kayo maalis sa karapatan kundi malagutan na kayo ng hininga. Masakit ano? Pero lalo tayong masasaktan kung ang Iglesiang ito ang matatalikod.

Alam kong mas marami ang mga ministrong mababait. Marami ang totoo pero papaano iyong ilang hindi? Kapag hindi natin inaksiyunan ay baka sila pa ang makahawa. Anu-ano pa ang mga kalapastanganang ginawa ng mga tagapanguna sa Israel? Sa Ezekiel 22:26-27 ng Magandang Balita Biblia:

26Ang mga utos ko’y hindi pinakundanganan ng kanilang mga saserdote. Winawalang-halaga nila ang mga bagay na itinalaga para sa akin. Pinagsama-sama na nila ang tangi at ang karaniwang mga bagay. Hindi na rin nila itinuro kung alin ang malinis at kung alin ang marumi. Winalang-halaga nila ang Araw ng Pamamahinga. Dahil dito, hindi na rin nila ako iginagalang. 27Ang mga pinuno nila’y parang hayok na asong-gubat kung lumapa ng kanilang biktima. Sila’y walang awang pumapatay upang yumaman.

Pansinin niyo ang sinabing iyon ng talata. Ang mga utos Niya’y hindi pinakundanganan ng Kaniyang mga saserdote. Winawalang-halaga nila ang mga bagay na itinalaga para sa Kaniya. Pinagsama-sama na nila ang tangi at ang karaniwang mga bagay. Hindi na rin nila itinuro kung alin ang malinis at kung alin ang marumi. Nagkahalo-halo na ang marumi at ang malinis. Ano pa ang lalong masamang nangyari? Kinubabawan ng marumi ang malinis sapagkat ang mga tagapanguna ay walang bibig upang sugpuin ang mga iyon. Kaya masama na hindi nililinis ang mga dapat na linisin.

Ang gayon ay pagtalikod din. Ano ba ang ibig sabihin ng nililinis? Ang katumbas niyan ay sinasaway, tinitingnan ang wala sa kaayusan, sinusugpo ang mga nasa paglabag, o naglalapat ng disiplina. Hindi iyong natatakpan ang mga mata kaya hindi makita ang mga bagay na dapat makita. Hindi nagtatakip ng tainga upang marinig ang mga bagay na kinakailangang marinig. Dapat nating sugpuin ang mga wala sa ayos sapagkat kung hindi natin ginagawa ang ating gampanin ay iyon ang matatalikod.

Iba ang interes ng ganitong ministro. Pakinabang na pansarili ang pakay o ang ikauunlad ng kaniyang kabuhayan. Hindi siya nangingiming magparinig at manamantala sa kapatid sapagkat ang turing niya sa kaniyang tungkulin ay hanap-buhay. Inuulit ko lalo na iyong mga nasa Paaralan. Tiyakin ninyong ang mga nag-aaral sa pagmiministro ay may matuwid na layunin. Sinabi ko nga noon na sa ngayon ay marami nang atraksiyon sa pagmiministro. Baka ang iniisip ng iba ay kapag nagministro ay tiyak ang trabaho mo at may oportunidad ka pang mapunta sa ibang bansa. Eh, hindi nga tunay ang mga ito. Masakit pakinggan pero kailangang sabihin ko ito para mahikayat nating magbagong-buhay.

Kaya ano ang itinatagubilin ko sa inyo ngayon bagaman mamaya ay mayroon pang tagubilin na babasahin sa inyo mula sa Pangalawang Tagapamahalang Pangkalahatan? Ano iyon? Una, mahigpit nating ipatutupad ang ganap na pagbabagong-buhay sa lahat ng mga kapatid. Mula sa mga Tagapangasiwa, mga ministro at manggagawa, sa lahat ng mga maytungkulin, hanggang sa lahat ng mga kapatid. Ikalawa, magsagawa tayo ng malalim na pagsusuri at pagsisiyasat. Ano ang dapat gawin kapag mayroong hindi makatutugon? Iyan ang ikatlo, payuhan natin ng may buong pagmamalasakit. Kung pagkatapos nating payuhan at sawayin at marahil nagbabala pa subalit nagwalang-bahala sa pagkakataong ibinibigay, ano ang dapat gawin? Itiwalag natin. Masakit na humantong pa tayo roon subalit kinakailangan iyon. At ang ikaapat, magkaroon ng pana-panahong pagsisiyasat ukol sa lumalalang suliranin tungkol sa gumagamit ng ipinagbabawal na gamot.

Itinatagubilin ko sa lahat ng mga Tagapangasiwa na talasan ninyo ang inyong pakiramdam. May pagkakataon na kami pa ang nakatutuklas na may ilang mga kapatid na hindi lang basta gumagamit ng ipinagbabawal na gamot o user kundi pusher pa. Ito ay maaaring bunga ng labis na kahirapan at suliranin sa buhay. Kumakapit ang ilan kahit pa sa mga bagay na masasama kung iyon ang naiisip nilang makakapitan nila. Iwan muna natin iyan. Tunghayan muna natin ang nangyari rin sa unang Iglesia ni Cristo – ang Iglesia ni Cristo noong unang siglo. Ano ba ang nangyari sa mga unang Cristiano? Bakit natalikod din ang unang Iglesia? Basahin mo riyan Ka Arnel sa Ikalawang Pedro 2:1-3 ng New Pilipino Version:

1Kung paanong sa gitna ng mga tao’y nagkaroon ng mga bulaang propeta, lilitaw din sa gitna ninyo ang mga bulaang guro. Lihim silang magpapasok ng mga kabulaanang makasisira sa inyong pananampalataya. Itatanggi nila pati ang Kataastaasang Panginoon na tumubos sa kanila, kaya ito ang mabilis na pupuksa sa kanila. 2Marami ang susunod sa nakahihiya nilang pamamaraan at pati na ang katotohanan ay malalapastangan. 3Dahil sa kanilang kasakiman, pagsasamantalahan kayo ng mga bulaang gurong ito sa pamamagitan ng kanilang mga kinathang kuwento. Matagal nang handa ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila’y hindi natutulog.

Marami ang mga bulaang propeta. Santambak ang mga iyan sa mundo. Subalit ang masama kung sa loob ng bayan ng Diyos ang mga ito. Hindi ba mga ministro rin? Hindi ba nangangaral din ng mga utos at nagtuturo din ng mga tuntunin? Bakit sila nagkaganoon? Katulad din sa Israel noon, nagpapasuhol o nagpapabayad. Kumakatha ng kuwento, ang sabi pa nga riyan ng talata. Sino ang mga ito? Iyong ministrong madaingin. Daing ng daing. Kaya natalikod din ang bayan ng Diyos noong unang siglo. Dapat matawagan tayo ng pansin. Hindi ba may pattern? Iyan ang panganib sa mga naging bayan ng Diyos. Kapag nakarating na sa pagiging malaki ay nawawala na sa pagsunod hanggang sa matalikod. Sisirain natin ang pattern na iyan.

Bago ako pumarito ay may hiniling na ako sa Diyos. Na kakausapin ko ang mga tagapanguna sa bayan Niya. Kakausapin ko yaong mga totoo. Alam kong tapat kayo. Alam kong mahal ninyo ang Iglesia, at ang gusto ninyo ay ang pagsunod. Kaya magkatulong-tulong tayo. Maging mapagmatyag tayo. Sumusungaw pa lang ang mga masasama ay sugpuin na natin. Kaya ako ay naniniwala na kayo ay mga tapat na katulong. Huwag kayong pumayag na ang Iglesiang ito, ang huling Pasugong ito ng Diyos ay matalikod. Tayo ang inaasahan ng Diyos na magtataguyod nito hanggang sa wakas, bibiguin ba natin ang Diyos? Dahil dito…

Ang Inaasahan Ng Diyos Sa Iglesia Ni Cristo Sa Mga Huling Araw Upang Marating Natin Ang Araw Ng Paghuhukom Na Nasa Uring Ligtas

Ano ang inaasahan ng Diyos sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw upang marating natin ang Araw ng Paghuhukom na nasa uring ligtas? Sa Apocalipsis 14:12-13:

12Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Dios, at ng pananampalataya kay Jesus. 13At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, Isulat mo, Mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon: oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila’y mangagpahinga sa kanilang mga gawa; sapagka’t ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila.

Ano ang inaasahan ng Diyos sa pasugong ito upang tayo ay makarating sa kaligtasan? Ang maging matiyaga. Sino ang inaasahan Niya nito? Ang mga tapat na nagsisitupad sa mga utos. Hindi iyong mga sumampalataya lamang. Na komo tinanggap na si Cristo bilang kanilang tagapagligtas at wala nang gagawin upang maligtas. Hindi atin iyon. Subalit ang Iglesiang ito ay ang tunay at ang uri ng mga kaanib nito ay matitiyaga sa pagtupad kung kaya nakatitiyak ng kaligtasan. Kapag ganito ang katangian, matatalikod pa ba? Ang sabi ‘mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon, upang sila’y mangagpahinga sa kanilang mga gawa.’

Kapag tinutupad natin ng matiyaga ang mga utos ng Diyos, ang sabi kanina, ang Iglesia ba ay matatalikod o maliligtas? Bakit natin natitiyak na ang tinutukoy dito sa mga talatang binasa natin ay ang Iglesia ni Cristo o gawaing ito na ating kinabibilangan? Ano ba ang kasunod ng gawaing ito? Diyan mismo sa kasunod na talata, Apocalipsis 14:14-16:

14At nakita ko, at narito, ang isang alapaap na maputi; at nakita ko na nakaupo sa alapaap ang isang katulad ng isang anak ng tao, na sa kaniyang ulo’y may isang putong na ginto, at sa kaniyang kamay ay may isang panggapas na matalas. 15At lumabas ang ibang anghel sa templo, na sumisigaw ng malakas na tinig doon sa nakaupo sa alapaap, Ihulog mo ang iyong panggapas, at gumapas ka; sapagka’t dumating ang oras ng paggapas, sapagka’t ang aanihin sa lupa ay hinog na. 16At inihagis ng nakaupo sa alapaap ang kaniyang panggapas sa lupa; at ang lupa ay nagapasan.

Ano ang susunod na mangyayari pagkatapos ng gawaing ito? Ang sabi ‘ihulog mo ang iyong panggapas, at gumapas ka; sapagka’t dumating ang oras ng paggapas; sapagka’t ang aanihin sa lupa ay hinog na. At inihagis ng nakaupo sa alapaap ang kaniyang panggapas sa lupa; at ang lupa ay nagapasan.’ Samakatuwid, panahon na ng paggapas. Ang pag-aani o paggapas ay ang nasa Mateo 13:39 na ganito ang nakasulat:

39At ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang diablo: at ang pagaani ay ang katapusan ng sanglibutan; at ang mga mangaani ay ang mga anghel.

Nakita ninyo? May Pasugo ang Diyos bago ang wakas o kung nasa panahong malapit na ang Araw ng Paghuhukom. Ito iyon, sapagkat ang gawaing ito ay bumangon sa panahong malapit na ang wakas o nasa mga pintuan na nga. Ang panahong iyon ay may palatandaan na iyon ay ang pagsiklab ng digmaang pansalinbutan na naganap noong Hulyo 27, 1914 na iyon din ang petsa ng opisyal na pagsisimula ng gawaing ito dito sa Pilipinas.

Napakalaki ng inaasahan ng Diyos sa atin. Kaya huwag kayong pumayag na hindi ninyo uulit-uliting basahin ang mga talatang iyon sapagkat iyon ay malinaw na magbibigay sa atin ng pananaw kung papaanong ang Iglesiang ito ay huwag matalikod. Ano ang dapat taglaying katangian ng mga maliligtas? Sa Ikalawang Pedro 3:10-11 ng Magandang Balita Biblia:

10Ngunit ang Araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan, at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. 11Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, italaga na ninyo sa kanya ang inyong sarili at mamuhay nang ayon sa kanyang kalooban

Italaga natin sa Kaniya ang ating sarili. Papaano natin ito matutupad? Kapag ang uri ng ating pamumuhay ay naaayon sa Kaniyang kalooban. Sumunod tayo sa Kaniyang mga palatuntunan. Ang pagsunod na hindi pakunwari. Dapat tiyakin natin na ang ating ginagawa ay ayon sa Kaniyang kalooban. Iyan ang inaasahan Niya sa mga nasa loob ng Iglesiang ito upang gawaran Niya ng kaligtasan. Saan ba kukunin ng Diyos ang mga magtatagumpay? Dito sa Pasugong ito. Wala nang iba pang pagkukunan ang Diyos na daratnang buhay na karapat-dapat sa kaligtasan kasama ang mga nangamatay na naging matagumpay, kundi sa Iglesiang ito. Huwag nating biguin ang Diyos. Ano pa ang inaasahan sa atin ng Diyos? Ituloy natin iyang ating binabasa. Sa Ikalawang Pedro 3:14 ng Magandang Balita Biblia:

14Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo’y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay ng payapa, walang dungis at kapintasan.

Anong uri ng pamumuhay ang inaasahan sa atin ng Diyos? Ang sabi ‘sikapin ninyong mamuhay ng payapa, walang dungis at kapintasan.’ Pero mga tao tayo. Maaaring mahuhulog din ang mga lingkod Niya sa pagkakasala. Ako, kayo, sinuman sa atin ay maaaring magkasala. Walang sinumang hindi nagkakasala. Ano ang ating maaasahan? Mayroong kapatawaran. Huwag niyo lang ibuhay ang pagkakasala. Papaano tayong mananatiling malinis kung nagkakasala tayo? Kung ang pagkakasala ay bunga ng kahinaan subalit naroon pa rin ang hangad na maging matuwid, nanatiling malinis ka pa rin, walang dungis ni kapintasan.

Maaaring sabihin ng isang Tagapangasiwa. Kami kapatid, alam naming hindi kami iiwan ng Diyos dahil naipagtatagumpay namin ang Kaniyang gawain. Aba’y mabuti at nagtagumpay. Pero bakit niya nasasabi iyon? Marami daw silang naaakit, marami silang napababautismuhan. Subalit, ano kaya ang uri? Maaaring pagkatapos ng isa o ng ilang buwan masigla pa kaya? Hindi kaya namamalagi sa pagiging sugapa sa alak o nalululong sa ipinagbabawal na gamot. Alam niyo dapat nating harapin itong iba’t ibang bisyong ito laluna iyong suliranin tungkol sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Medyo lumalala iyan sa lipunan kung hindi man sa atin. Tandaan natin na ang tunay na lingkod ng Diyos ay hindi na sa uring matatalikod. Ano ang dapat nating gawin upang huwag tayong makahanay sa mga hindi tunay? Sa nabanggit pa rin na aklat, sa Ikalawang Pedro 3:17 ng Magandang Balita Biblia:

17Ngayong ito’y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang matuwid na patakaran. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan.

Huwag tayong matinag sa ating pagkakilala. Maski ano pa ang ating marinig. Laluna sa ating panahon ngayon, naglipana ang napakaraming bulaang tagapangaral. Kahit pa sa tingin ay mahusay magsalita subalit hindi naman sugo ng Diyos, huwag nating pansinin. Sabi nga sa Biblia ay ‘mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang matuwid na patakaran. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan.’ Huwag nating pansinin ang mga iyon. Iyon ang ikinaalis ng ibang mga kaanib sa Unang Iglesia sapagkat hindi sila naging panatag sa kanilang tinanggap. Sa ikatutupad nito, ano ang dapat panghawakan at ano ang dapat na maging uri ng pamumuhay? Sa Hebreo 2:1 ng Magandang Balita Biblia:

1Kaya nga, dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw.

Iyan ang dapat gawin ng bawat kapatid. Ang panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig upang hindi maligaw ninuman. Tinatanong ko kayo. Iyong ating narinig at itinuro sa atin, kanino ba natin nakuha iyon? Hindi ba sa Sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito? Huwag nating baguhin ang itinuro ng Sugo. Pumanatag na tayo rito. Kaya kinakausap ko ang lahat ng mga nagsisipagsalita sa Telebisyon at sa Radyo. Baka sa layunin ninyong maging maliwanag ang inyong pagtuturo ay baka mahulog kayo sa ibang pagpapaliwanag at humihiwalay na sa turo ng Sugo. Huwag, iyon ang pundasyon ng ating sinasampalatayanan sapagkat iyon ang dalisay na salita ng Diyos. Gaano kasama kung hindi sinunod ang biling ito? Ituloy natin ang pagbasa sa Hebreo 2:3 ng Magandang Balita Biblia:

3Gayon din naman, hindi tayo makaiiwas sa parusa kapag hindi natin pinahalagahan ang kaligtasang ito na napakadakila. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito, at ang mga nakarinig sa kanya ang nagpatunay sa atin na ito’y totoo.

Tinatanong ko uli kayo. Gusto niyo bang maligtas? Gawin natin ang ikaliligtas natin. Kaya kung kinakailangang magtiis o magsakripisyo, at kung kinakailangan pang magbuwis ng buhay, alang-alang sa pagsunod iyon ang gawin natin. Alam kong maraming katulad sa mga naunang ministro na nagbuwis ng buhay alang-alang sa Iglesia. Panghawakan nating mabuti ang katotohanang ating narinig. Ano ang ibig sabihin na panghawakan nating mabuti ang katotohanang ating narinig para huwag tayong maligaw? Sino ang halimbawa ng maliligaw at sino ang katulad ng magtatalikod sa atin? Sa Efeso 4:14 ng Magandang Balita Biblia:

14Hindi na tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral, parang sasakyang-dagat na sinisiklut-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malilinlang ng mga taong ang hangad ay ibulid tayo sa kamalian.

Lahat ng mga tumutuligsa ngayon ay mga kasangkapan ni Satanas para ibulid tayo sa kapahamakan. Labanan natin silang matatag. Marami niyan sa ating panahon, kung anu-ano ang sinasabing katha laban sa Iglesia makapanira lang. Itong huli nangingiti na lang kami. Mayroong tumawag sa amin na taga – Manila Bulletin na itong kalaban natin sa pananampalataya ay gustong kumuha ng isang pahina sa kanilang pahayagan upang ilathala ang anumang laban niya sa Iglesia. Ang babayarang halaga daw ay 145,000 php. Ang sabi ko wala kaming magagawa kung iyan ang gusto ninyo pero mananagot kayo sa husgado kung anuman ang magiging kahihinatnan ng usaping iyan. Palibhasa kabi-kabila na ang kaniyang mga kaaway at nitong huli hinabla pa siya nitong mga Muslim. Nandito ba si Ferma? Ferma buhay ka pa ba? Ilan nga iyong Muslim na naghabla sa kaniya? Eh, itong pinakahuli? At ang balita namin ay mayroon pang ibang grupo naman ng mga Muslim. Kaya iyan ay gawain ng mga taong desperado na.

Kaya ang ginawa nitong naninira sa atin ay nagpunta sa isang pahayagan na ang pangalan, ito ay nalathala kahapon, The Sunday Times. Mayroon siyang inilatag sa kanilang bukas na sulat diumano para sa akin. Kaya sinagot ko rin siya. Basahin mo ang sagot Ka Bien. Ano ba iyang hawak mo? Iyan ang sagot natin na inilathala sa diyaryo ding iyan ngayong araw na ito, sa The Manila Times. Sa pagsagot natin ay dapat nating isaalang-alang ang batas. Sapagkat iyan ay sub judice. Alam niyo ba kung ano ang tinatawag na sub judice? Iyan ay terminong legal na nagbabawal pag-usapan ang merito ng kaso kapag ito ay nasa husgado na. Kaya ang sabi ko kung gusto mong malaman ang sagot ko sa mga ipinaninira mo ay abangan niya na lang ang sagot sa ating programa sa Tamang Daan sa Net 25. Kaya panonoorin iyan maging ng kaniyang mga kaanib na unti-unti nang naglalayasan sa kaniya. Hindi niya naman puwedeng pagbawalan ang kaniyang mga kaanib na manood at kung pagbawalan man paano nila makikita kung tama ba ang paratang nitong kanilang puno.

Ang isa pa sa kaniyang ipinagmamalaki ay diumano sa hindi natin pagtanggap sa kaniyang hamon. Ang gusto niya raw na maka-debate ay ako. Call, sige ‘ikako. Pero, di ba ang una mong hinamon ay ang Papa ng Iglesia Katolika? Tutal siya ang una mong hinamon at ang sinabi mo ay magla-Latin ka pa, eh di meg-debate muna kayo. Ngayon kung pinatulan ka ng Papa, tayo naman ang maghaharap. Ewan ko lang kung papatulan ka ng Papa, kaya nga Papa, papatulan.

Iwan na natin iyan. Ewan ko ba, bakit ba tayo biglang napunta riyan? Alam niyo malapit na tayong magwakas, eh. Ang sabi ng Diyos ay inaasahan Niya tayo na gumawa sa ikaliligtas ng Kaniyang Iglesia na ito ang bayan Niya. Subalit alam din ng Diyos kung ano ang uri ng lipunan ang ating ginagalawan, kung ano ang uri ng suliranin ang ating nasasagupa, kung gaano kabigat ang pagdadala ng buhay, bunga ng kahirapan, laganap na suliraning pangkabuhayan, mga sakit, at maging ang pagdating ng iba’t ibang uri ng kalamidad. Alam niyo kung tayo lang hindi natin kayang maisadsad ang Iglesia hanggang sa kaniyang hangganan. Ano ang sinabi Niya upang matugunan natin ang Kaniyang inaasahan sa atin? Ganito ang pangako Niya sa Isaias 62:11-12:

11Narito, ang Panginoon ay nagtanyag hanggang sa wakas ng lupa, Inyong sabihin sa anak na babae ng Sion, Narito, ang iyong kaligtasan ay dumarating; narito, ang kaniyang kagantihan ay nasa kaniya, at ang kaniyang ganti ay nasa harap niya. 12At tatawagin nila sila Ang banal na bayan, Ang tinubos ng Panginoon: at ikaw ay tatawagin Hinanap, Bayang hindi pinabayaan.

Ano ang ibinigay ng Diyos na pangako sapagkat alam Niyang hindi natin kayang mag-isa na malampasan ang dami ng suliranin ng buhay? Ang sabi Niya ‘at tatawagin nila sila ang banal na bayan, ang tinubos ng Panginoon; at tatawaging hinanap, bayang hindi pinabayaan.’ Narinig niyo ba iyon? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Basta makita Niya lang na tayo ay naninindigan. Wala tayong dapat ipangamba sapagkat ang Diyos na tutulong sa atin ay kayang-kaya Niya ang lahat ng uri ng problema. Papaano pinatunayan ng Diyos na hindi Niya tayo pababayaan? Sa Isaias 41:17 at 10 ng Magandang Balita Biblia:

17Pag ang aking baya’y Inabot ng matinding uhaw, Na halos matuyo Ang kanilang lalamunan, Akong si Yahweh ang gagawa ng paraan; Akong Diyos ng Israel ay di magpapabaya.

10Ako’y sasainyo, huwag kang matakot, Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kaninuman. Palalakasin kita at tutulungan, Iingatan at ililigtas.

Alam na alam niyo na ang hula na iyan. Patungkol iyan sa Sugo ng Diyos sa mga huling araw, na ito nga ang gawaing ating kinabibilangan. Ano ang pangako Niya? Kapag ang Aking bayan ang wika ay inabot ng matinding uhaw, na halos matuyo ang kanilang lalamunan, Ako ang gagawa ng paraan; Ako ang sabi Niya ang Diyos ay di magpapabaya. Ano ba iyong pagkatuyo? Halos walang-wala na magkagayon man ay ipinangako Niya ang Kaniyang paglingap. Tinupad ng Diyos ang bahagi Niya sa Iglesiang ito. Ayaw ng Diyos na tayo ay matalikod. Gawin naman natin ang bahagi natin. Baka sabihin, ang Sugo Niya iyon kapatid. Iyon ang pinangakuan. Teka, kasama ba tayo sa pinangakuan? Ituloy natin sa sumunod na talata. Sa Isaias 41:13 ng Magandang Balita Biblia:

13Ako si Yahweh na inyong Diyos At siyang nagpapalakas sa inyo, Ako ang may sabing: ‘Huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo.’”

Hindi ba’t kasama nga tayo? Ano rin ang pangako Niya sa bunga ng gawaing ito? Huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Walang dahilan para sabihin nating ‘hindi ko kaya, eh.’ Tinatanong ko kayo. Hayag na hayag ba ang tulong ng Diyos sa atin? Kaya nga ang sabi noong isang pinakamataas na pinuno sa bansang ito nang sulatan niya kami dahil ang gusto niya ay makipagkita sa amin. Mabuti na lang at hindi natuloy sapagkat ayaw ko ring maglalalapit sa mga pulitiko. Ano ang sabi niya? Ang sabi niya ang Iglesia ni Cristo daw ay tinitingala. Ano ba ang ibig sabihin ng tinitingala? Hinahangaan. Sinabi niya iyon at hindi tayo ang nag-aangkin noon. Sino ba naman tayo kung tayo lang sa ating sarili. Ang Diyos ang may gawa nito.

Ang Mahigpit Na Itinatagubilin Ng Diyos Sa Mga Ministro At Sa Mga Tagapangalaga Sa Kaniyang Bayan

Dahil dito, ano ang mahigpit na itinatagubilin ng Diyos sa mga ministro at sa mga tagapangalaga sa Kaniyang bayan? Sa Ikalawang Timoteo 4:1-5 ng New Pilipino Version:

1Sa harapan ng Dios at ni Cristo Jesus, na siyang hahatol sa mga buhay at mga patay, at alang-alang sa kanyang pagbabalik na muli at paghahari, ipinagtatagubilin ko ito sa iyo: 2Ipangaral mo ang Salita; maghanda ka, napapanahon man o hindi; ituwid mo ang mali, sawayin ang namumuhay sa kasalanan, at palakasin ang loob ng mga nanlulupaypay – na may pagtitiyaga at maingat na pagtuturo. 3Sapagkat darating ang panahong hindi na pakikinggan ng tao ang wastong aral. Sa halip, para masunod ang kanilang mga kagustuhan, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng mga bagay na gusto nilang marinig. 4Ipagwawalang-bahala nila ang katotohanan at babaling sila sa mga alamat. 5Kaya magpakahinahon ka, pagtiisan mo ang lahat ng kahirapan, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral, at gampanan mo ang lahat ng tungkulin mo sa iyong ministeryo.

Ano ang mahigpit na itinatagubilin sa ating lahat? Ipangaral mo, ang sabi, ang salita; maghanda ka, napapanahon man o hindi; ituwid mo ang mali, sawayin ang namumuhay sa kasalanan, at palakasin ang loob ng mga nanlulupaypay, na may pagtitiyaga at maingat na pagtuturo. Maging matiyaga tayo sa pagtuturo. Huwag kayong pumayag na nagiging malamig ang mga kapatid at wala kayong ginagawang aksiyon. Dapat nating suriin ito. Simulan natin sa mga Tagapangasiwa at Pangalawa, sa mga Pastor, sa mga nakadestino, nag-oopisina, at maging sa mga Tagapagturo. Lahat ng ministro na kaharap ko ngayon at pati iyong hindi ko nakikita. Ito ang pagtalagahan natin.

Ano ba ang pinagdidiinan ng Diyos? Ang sabi sa talata ‘sapagkat darating ang panahong hindi na pakikinggan ng tao ang wastong aral. Sa halip, para masunod ang kanilang mga kagustuhan, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng mga bagay na gusto nilang marinig.’ Maraming mangangaral ngayon na iyan ang ipinang-aakit sa tao. Iyong madali at walang kahirap-hirap at kung ano ang nakahahalina sa pandinig ng mga tao. Halimbawa, iyon nga. Ituturo sa tao na sapat na ang sumampalataya lamang. Walang nang iba pang gagawin ang tao at kung mayroon man ay mga karagdagan na lang daw sa kaligtasan. Ang isa pa raw na mahalagang magawa at iyon ay sapat na ay ang tao ay sumampalataya at tanggapin si Cristo bilang tagapagligtas. Ang iba naman ay nangangako ng kaginhawahan, matutupad ang pangarap na makapangibang-bansa, yayaman ka, magiging demonyo ka at kung anu-ano pang mga ipinangako sa tao.

Gusto kong balikan iyong naging kasaysayan ni Solomon. Alam nating si Solomon na naging hari sa Israel ay naging matagumpay. Magtatanong nga ako sa inyo tungkol sa naging kasaysayan ni Solomon. Iyan sa mga Tagapagturo. Ikaw Jun (Ka Emiliano C. Magtuto, Jr.) isalaysay mo nga sa amin kung bakit natalikod si Solomon. Hindi, paano ba natalikod si Solomon? Ilan ba ang kaniyang naging asawa? Eh, ikaw ilan? Ang ibig kong sabihin, ilan ang bilang mo lahat sa kanila? Eh, ano ang naging bunga nito kay Solomon? Basahin kaya natin sa Biblia. Diyan sa Unang Hari 11:4-11:

4Sapagka’t nangyari, nang si Salomon ay matanda na, iniligaw ng kaniyang mga asawa ang kaniyang puso sa ibang mga dios: at ang kaniyang puso ay hindi naging sakdal sa Panginoon niyang Dios, na gaya ng puso ni David na kaniyang ama. 5Sapagka’t si Salomon ay sumunod kay Astaroth, diosa ng mga Sidonio, at kay Milcom, na karumaldumal ng mga Ammonita. 6At gumawa si Salomon ng masama sa paningin ng Panginoon, at hindi sumunod na lubos sa Panginoon, na gaya ng ginawa ni David na kaniyang ama. 7Nang magkagayo’y ipinagtayo ni Salomon ng mataas na dako si Chemos na karumaldumal ng Moab, sa bundok na nasa tapat ng Jerusalem, at si Moloch na kasuklamsuklam ng mga anak ni Ammon. 8At gayon ang ginawa niya sa lahat niyang asawang mga taga ibang lupa, na nagsunog ng mga kamangyan at naghain sa kanikanilang mga dios. 9At ang Panginoo’y nagalit kay Salomon, dahil sa ang kaniyang puso ay humiwalay sa Panginoon, sa Dios ng Israel, na napakita sa kaniyang makalawa, 10At siyang nagutos sa kaniya tungkol sa bagay na ito, na siya’y huwag sumunod sa ibang mga dios; nguni’t hindi niya iningatan ang iniutos ng Panginoon. 11Kaya’t sinabi ng Panginoon kay Salomon, Yamang ito’y nagawa mo, at hindi mo iningatan ang aking tipan, at ang aking mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo, walang pagsalang aking aagawin ang kaharian sa iyo, at aking ibibigay sa iyong lingkod.

Alam niyo itong si Solomon at si David ay magkaibang-magkaiba sa pamamaraan upang ang Israel ay maitaguyod sa kaningningan. Parehong naging matagumpay na hari iyon. Sa panahon nila, ang Israel ay nakarating sa tugatog ng kaluwalhatian. Pero itong si David ang paraan niya upang lumawak ang nasasakupan ng kaniyang kaharian ay sa pamamagitan ng pakikidigma. Naging matagumpay siya sa kaniyang pakikipaglaban sa tulong ng Diyos kung kaya lumawak ang kaniyang kaharian, ang Israel. Si Solomon naman ay iba. Ang pinili niyang pamamaraan ay ang pakikipag-alyansa sa mga kaharian. Kinaibigan niya itong mga kalapit na kaharian. Ano ang ginawa niya para mamalagi matatag ang kaniyang kaharian? Kumuha siya ng mga babaeng kaniyang mapapangasawa upang magkaroon siya ng kaugnayan sa ibang kaharian. Iyon ay masama sapagkat ang mga babaeng iyon ay hindi naman mga lingkod ng Diyos. Ano pa ang nangyari sa kaniyang paghahari? Sa Unang Hari 11:26:

26At si Jeroboam na anak ni Nabat, na Ephrateo sa Sereda, na lingkod ni Salomon, na ang pangalan ng ina ay Serva, na baong babae, ay nagtaas din ng kaniyang kamay laban sa hari.

Pinaghimagsikan siya ng kaniyang mga tauhan. Parusa sa kaniya iyon ng Diyos at inalis sa kaniya ang kaniyang kaharian. Kaya nahati ang kaharian ng Israel pagkamatay niya. Si Jeroboam ang pinakamataas na pinuno ang naging hari sa hilagaan. Napunta kay Roboam ang timugan kasama ang dalawang lipi, ang mga tapat sa sampung lipi , ang Juda at ang Benjamin, kasama ang mga Levita samantalang sa hilagaan ay ang sampung lipi ng Israel mula sa dating labindalawa. Doon sa hilagaan naging talamak ang pagsamba sa diyus-diyusan bagaman nangyari rin iyon sa huling panahon ng nasa timugan. Iyon ay pagtalikod din. Hindi ba’t iyan din ang nangyari sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo? Nang ang Iglesia ay nahiwalay na sa Jerusalem at ito’y nakarating o lumaganap na sa dako ng mga Gentil? Doon na rin nagkaroon ng suliranin tungkol sa pagsamba sa diyus-diyusan. Doon na sumibol ang iba’t ibang pangangatuwiran nila laban sa mga pilosopong Gentil. Bakit daw ang kanilang mga dako ng pagsamba ay walang makitang diyos na sinasamba?

Bakit ko nababanggit iyan? Kaya ko nasasabi iyan sapagkat ang Iglesiang ito ay malawak na. Mayroon na tayong mga suliranin na dapat harapin laluna na iyong mga nasa ibayong dagat. Halimbawa iyong isyu tungkol sa homosexuality. Ito ay tanggap na tanggap na sa kanilang lipunan. Bibitiwan ba natin ang aral ng Diyos sapagkat ito ang hinihingi ng lipunan? Legal doon ang diborsiyo. Pinahihintulutan ng kanilang batas na ang mag-asawa ay maaaring maghiwalay at makapag-asawa sa iba pagkatapos na magkasundo ng magkabilang panig. Bagaman dito sa ating bansa ay mayroong isinususog na batas ang isa sa mga mambabatas tungkol dito, papayag ba tayong iyan ay maging legal sa Iglesia?

Ganoon din iyong marriage for convenience. Nagpapakasal sa papel subalit hindi naman nagsasama sa layunin lang na gawing legal ang paninirahan sa bansang iyon. Papayag ba kayong lapastanganin ang kabanalan ng pag-aasawa? Sa ibang estado sa Amerika ay mayroon nang hukom na nagkakasal ng magkaparehong kasarian, lalaki sa lalaki, o babae sa babae. Iyan ang tinatawag na same sex marriage.

Ito ang kinakaharap nating suliranin. Subalit huwag tayong papayag na ang Iglesia ay matangay sa pagkabulok ng lipunan, maging ang Iglesia doon, at mapasukan ng magtatalikod. Kaya sinasabi ko sa nangangasiwa ng ating Foreign Department na mahigpit na subaybayan ang mga kapatid na nasa ibayong dagat. Baka napasukan na ng maling gawain. Kahit iyong mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kapag nasumpungan at napatunayang hindi nagbabagong-buhay ay dapat itiwalag agad kahit hindi pa natin kalahi. Kung ano ang nangyari sa Israel at sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo, huwag tayong pumayag na mangyari din sa atin. Ngayong nasa kaluwalhatian ang Iglesia huwag tayong pumayag na ito’y matalikod din. Huwag nating ipagyabang ang tagumpay ng Iglesia. Ang Iglesia mula nang ito ay unang magbukas sa ibayong dagat ngayon ay sumambulat na sa buong daigdig. Bakit ipinahintulot ng Diyos na ang Iglesiang ito ay makarating sa ibayong dagat? Sa Mateo 24:14:

14At ipangangaral ang evangeliong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa; at kung magkagayo’y darating ang wakas.

Nagsimula iyan sa Estados Unidos ng Amerika na siyang pinaka-nucleus ng Iglesia sa ibayong dagat at pagkatapos nito ay ang paghuhukom na. Sumasampalataya akong napakalapit na natin sa Araw ng Paghuhukom. Kaya ingatan natin ang Iglesia laban sa mga maling aral. Bakit ang sinabi kanina sa talatang binasa sa atin ay maling aral? Tunghayan natin sa Unang Tesalonica 2:4:

4Kundi kung paanong kami’y minarapat ng Dios upang pagkatiwalaan kami ng evangelio, ay gayon namin sinasalita; hindi gaya ng nangagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Dios na sumusubok ng aming mga puso.

Mga nagtuturong iba ang layunin. Ano ang pinakapakay sa pagtuturo? Masiyahan ang nakikinig sa kaniya. Ang gayon ay hindi sa Diyos naglilingkod. Iba na ang itinuturo. Iba kaysa ating tinanggap mula sa Sugo. Naglipana iyan sa ating panahon. Ingatan nating ang mga kapatid laban sa ganitong mga mangangaral. Kaya ano ang itinatagubilin sa lahat ng ministro? Sa Unang Tesalonica 2:5:

5Sapagka’t hindi kami nasusumpungang nagsisigamit kailan man ng mga salitang paimbabaw, gaya ng nalalaman ninyo, ni ng balabal man ng kasakiman, saksi ang Dios;

Huwag tayong magturo ng may kapaimbabawan. Huwag magkaroon ng damdamin ng kasakiman. Kaya inuulit ko, huwag kayong magmolestiya. Gampanan natin ang lahat ng saklaw ng ating tungkulin sa ministeryo. Kung hindi mabuti sa isang Iglesia ni Cristo ang maging madaingin laluna sa ministro. Namimili ng destino. Daing ng daing kahit sa kapatid. Kung anu-ano ang pumapasok sa utak. Kung kailan pa may sapat nang maibigay na tulong mula sa Pamamahala. Alamin ninyo ang inyong tungkulin. Lalo na iyong mga bagong Tagapangasiwa. Kumuha kayo ng kopya ng inyong pananagutan sa tanggapan ni Ka Benefrido para wala kayong makaligtaan. Dapat lahat ng saklaw ng inyong pananagutan ay inyong natutugunan.

Dapat mahigpit tayo sa pagpapatupad ng disiplina. Maging sa mga nagsisipag-aral pa lang. Sinasabi ko sa mga nasa Paaralan. Nasusubaybayan niyo ba sila kung sila’y nakadestino na? Baka nanliligaw lang ng wala sa panahon. Sa halip na ang atupagin ay ang pag-aaral o ang gawain ng Iglesia ay kung anu-ano ang inaatupag. Kaya dapat gumawa kayo ng paraan kung papaano ninyo sila masubaybayan at alamin ninyo kung ano ang kanilang ginagawa. Tayong lahat dapat magtalaga sa lahat ng ating gampanin. Upang ito’y matupad, ano ang nakahandang gawin at ito ang dapat na magtulak sa atin sa paggawa ng ating tungkulin? Sa Unang Tesalonica 2:8 ng Magandang Balita Biblia:

8Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng Mabuting Balita. Hindi lamang iyan, pati na aming buhay ay ihahandog namin, kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin.

Ano ang nakahandang gawin ng isang ministro alang-alang sa Iglesia? Ang sabi ng tunay na ministro ng Diyos katulad ni Pablo ay ‘dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng Mabuting Balita. Hindi lamang iyan, pati na aming buhay ay ihahandog namin, kung kakailanganin.’ Ano ang dapat magtulak sa ministro upang magawa niya ng ganito kadakila ang kaniyang tungkulin? Ang sabi ‘lubusan na kayong napamahal sa amin.’ Papaano ito nagawa ni Apostol Pablo? Sa Unang Tesalonica 2:12 ng Magandang Balita Biblia:

12Pinalakas namin ang inyong loob, inaliw kayo at hinimok na mamuhay nang tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makahati sa kanyang kaharian at kaluwalhatian.

Hinimok ni Apostol Pablo na ang Iglesia ay maging tapat sa paningin ng Diyos. Paulit-ulit na ipinagugunita sa atin ang pagiging tapat. Sapagkat ang katapatan ay naghahayag ng pagiging matuwid sa paningin ng Diyos. Ano ang ibinunga nito sa Iglesia? Ituloy natin iyang binabasa mo Ka Arnel. Sa Unang Tesalonica 2:13 ng Magandang Balita Biblia:

13Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos: nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos, at hindi ng tao. Anupat ang bisa nito’y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya.

Madalas kong sabihin sa inyo na ang uri ng Iglesia ay makikita sa uri ng pamumuhay ng mga kaanib nito. Asikasuhin natin ang ating mga pinangungunahan. Alisin ninyo ang anuman o ang sinumang makasisira sa dangal ng Iglesia. Para malinis ang Iglesia, ano ang dapat nating gawin? Sa Job 36:8-12 ng Magandang Balita Biblia:

8Pag ang tao’y nagagapos o natatanikalaan O kaya’y nagdurusa sa nagawang kasalanan, 9Ipinamumukha ng Diyos ang kanilang kasamaan, At ang naghaharing hambog na isipan. 10Sila’y kanyang sinasaway, pinaaalalahanan, Inuutusang magsilayo sa daan ng kasamaan. 11Kung sila ay makinig at sa Diyos ay sumunod, Buhay na sagana at payapa, sa kanila’y idudulot. 12Kapag sila’y di nakinig at hindi rin tumalima, Buhay nila ay kukunin, kikitlin ang hininga.

Dapat tayong makinig at sumunod sa saway. Huwag kayong magdaramdam sa saway. Huwag kayong magdaramdam saan man kayo idestino. Huwag kayong mag-iisip ng kung anu-ano. Huwag iyong tinitingnan ay ang iba. Halimbawa sinasabi niyang, bakit siya dito lang nakadestino? Ang Pamamahala at ang Diyos ang higit sa lahat ang nakakaalam ng equal distribution ng mga ministro. Tinatanong ko kayo. Ang ministro bang tumatalikod ay maliligtas ba iyon? Papaano naman iyong bumibitiw? Halimbawa dinisiplina siya dahil sa kaniyang pagkakasala. Sa halip na magbago ay nagbitiw. Maliligtas ba iyon? Ang sabi ng talata ‘kapag sila’y di nakinig at hindi rin tumalima, buhay nila ay kukunin, kikitlin ang hininga.’ Alam niyo lahat tayo ay maaaring nakagagawa ng pagkukulang o nahuhulog sa pagkakasala. Subalit ano ang dapat nating laging idalangin sa Diyos at ito rin ang ituro natin sa mga kapatid? Sa Awit 38: at 21-22 at 15 ng New Pilipino Version:

18Ipinahahayag ko ang aking kasalanan; nababahala ako sa sala kong taglay.
21O PANGINOON, huwag mo akong itakwil; O aking Dios, huwag mo akong layuan. 22Lumapit ka agad para tulungan ako, O PANGINOON na aking Tagapaglitas.
15Hinihintay kita, O PANGINOON; sasagot ka, O Panginoon kong Dios.

Ipahayag natin ngayon ang ating naging pagkakasala sa Diyos. Ipagmakaawa ninyong huwag Niya tayong patulan, huwag kayong itakuwil. Ipakiusap nating tulungan Niya tayo at sagutin sa ating panalangin. Alisin ninyo ang damdaming mapanghimagsik kundi ipakiusap na ipagkaloob Niya ang kapatawaran sa mga pagkakasala. Ulit-ulitin ninyong basahin ang mga talatang ito at maaakay kayo nito sa pagtatapat. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo magkakasama-sama, kung kailan wawakasan ng Diyos ang sanlibutan. Ang alam lang natin ay handog na tayo sa Kaniya at sa paglilingkod. Maaaring napakasakit para sa amin na kung minsan mayroong nadidisiplina, dahil alam kong marami ang masasaktan subalit ang inasaalang-alang namin ay ang kapakanan ng nakararami. Ang kapakanan ng Iglesia.

Nanalangin Sa Pagtatapos: Kapatid na ERAÑO G. MANALO

Untitled-1