signs-of-falsehood-i-am-leaving-iglesia-ni-cristo


aang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin.” (Mateo 10:37 MB)

“… dahil sa hindi pagpapasakop, sa halip ay lumaban pa sa Pamamahala, at paglikha ng pagkakabaha–bahagi. .. Ang ipinagpauna ng Kapatid na Eduardo V. Manalo ay ang pagsunod sa utos ng Panginoong Diyos at ang kapakanan ng Iglesia. Mahirap at masakit man sa kanilang damdamin, ang ipinairal pa rin nila ay ang ayon sa katuwiran.”

In gist, this was the justification given by Israel Solano on EVM’s circular of expelling Ka Tenny Manalo EVM’s mother and wife of the late Executive Minister Erano Manalo, siblings Ka Lottie,  Ka Angel and Ka Marc. Need we mention his sisters-in-law, nieces, and nephews?

Solano also argues that even the Sugo had purposely left behind his family – parents and relatives – to pursue a greater goal, God’s calling –

“Ang Sugo mismo, ang Kapatid na Felix Y. Manalo, lalo na sa mga panahong halos nagsisimula pa lang sa gawain, sa harap ng mga matitinding pagsubok at pag-uusig ay ipinakita ang kaniyang napakatibay na paninindigan. Mas pinili at ipinagpauna niya ang pag-ibig sa Panginoong Diyos kaysa sa kaniyang mga magulang at mga kamag-anak (na humahadlang at mahigpit na nang-uusig sa kaniya)”.

And in the latter part of his post he adds that heavenly rewards await those who leave their loved ones for the kingdom of God.

“At sinabi ni Pedro, Narito, iniwan namin ang aming sarili, at nagsisunod sa iyo. At sinabi niya sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Walang taong nagiwan ng bahay, o asawang babae, o mga kapatid, o mga magulang o mga anak, dahil sa kaharian ng Dios, Na di tatanggap ng makapupung higit sa panahong ito, at sa sanglibutang darating, ng walang hanggang buhay.”

Point of argument. “Ang umiibig sa ama o ina ng higit sa akin …”. Question. Was there any existing factor that necessitated the choosing of one over the other? The need to choose God over family? As we all know, Ka Tenny asked for an audience with his son and to help our restrained ministers and their families. Ka Angel voiced concerns of personal safety and anomalies by certain parties inside the Church organization. Ka Lottie also asked for help from stalkers. Ka Marc, as far as we know remained silent all throughout but was expelled just the same.

“… dahil sa hindi pagpapasakop, sa halip ay lumaban pa sa Pamamahala, at paglikha ng pagkakabaha–bahagi. ..

Reason for explusion – “Pag-likha ng pagkakabaha-bahagi”.  Was the family expelled because of sowing division in the Church, or was their expulsion the reason for the division now existent and so deeply felt in the Church today?  Ask yourselves that question.

Solano further explains that the Sugo left his family and relatives to pursue his cause. Correct. There are no points of discourse here. But let’s talk about Expulsion. What is Expulsion anyway? Doctrine states for a fact that it is deadlier than mere death of the body which ends when you breathe your last on this earth. It is the second death. The death where you scream out in pain and torture for all eternity in the lake of fire. That is the reason we take extra ordinary precautions whenever we recommend anyone in the church for expulsion. It is the last and we mean, the last resort.  Some may contend that may balik-loob naman.  Wrong, we do not hold our existence. Only God does. We may be alive today but not tomorrow.  This is the rationale behind the second death, the ultimate death for all mankind who refuse God’s covenant.

So instead of nursing the hurt, you take the easy way out – push your mother, brothers, sisters, nieces, nephews, your family into the lake of fire to scream out in pain for all eternity while you stay a safe distance away far from the heat and brimstone.

Alfred Nobel, founder Nobel Peace Prize

By the way, sacrifices to pursue your goals whether God-given or not is a natural norm of behaviour. Many now talented individuals continued with their ambitions despite objections from their parents and families. To name a few, Alfred Nobel  – founder of the Nobel Peace Prize, Edgar Allen Poe – the writer, and film maker Robert Zemeckis. Oh there are many more (see here). And of course, our Sugo Ka Felix was one of them.

But one thing’s for sure, none of them killed their loved ones to pursue their dreams. Sad to to say you EVM did. To seek your ambitions, not dreams. Greed, not compassion. Nor did you do it for love of  Church. That is for sure.

(Here is Israel Solano‘s full post on Facebook lest I be accused of quoting out of context:

ANG PAGDISIPLINA SA ANAK AT ANG PAGGALANG SA MAGULANG

By: Bro. Israel Solano

capture-20170210-130347Dapat sundin ng mga magulang ang ibinilin ng mga apostol, ganito ang nakasulat sa Efeso 6:4 SNB:

“Kayo namang mga magulang, huwag ninyong inisin ang inyong mga anak sa malabis na kahigpitan; kundi palakihin ninyo sila sa disiplina at aral na ayon sa turo ng Panginoon.”

Kaakibat ng pananagutan ng mga magulang na palakihin at disiplinahin ang kanilang mga anak, ay dapat itong gawin ng ayon sa aral at turo ng Panginoong Diyos. Kailanman, hindi dapat magturo ang mga magulang ng labag sa mga kautusan ng Panginoong Diyos. Kasalanan at malaking pagkakamali kapag ang itinuturo at ipinasusunod ng isang magulang sa kanyang anak ay labag sa kautusan ng Panginoong Diyos.

Kaugnay nito, ganito naman ang ibinilin ng mga apostol sa mga anak patungkol sa kanilang mga magulang, sa Efeso 6:1-2 NPV:

“Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, pagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama’t ina- ito ang unang utos na may pangako”

Maliwanag na dapat sundin at igalang ng mga anak ang kanilang mga magulang. Subalit, papaano? Ang sabi sa talata, ‘alang alang sa Panginoon, pagkat ito ang nararapat.’ Kaya, kapag ang ipinag-uutos at ipinagagawa ng isang magulang ay labag na sa mga aral at kautusan ng Panginoong Diyos, hindi na ito ang nararapat at hindi na rin ito dapat sundin ng anak.
Ang pagdisiplina sa anak at ang paggalang sa magulang ay kapwa utos at kalooban ng Panginoong Diyos na dapat nating tuparin. Subalit, dapat nating mapansin na sa pagsasagawa at pagsasakatuparan nito, ang pangunahing dapat isaalang alang ay ang pagsunod sa mga aral at kautusan ng Panginoong Diyos. At kung sakaling dumating ang pagkakataon, na kailangang mamili kung alin ang higit sa lahat na dapat unahin o maging prayoridad, ganito ang maliwanag na itinuro ng Panginoong Jesucristo:

“Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin.” (Mateo 10:37 MB)

Dapat ipagpauna ang pag-ibig o pagsunod sa Panginong Jesucristo (na ang itinuro ay mga salita at utos ng Panginoong Diyos) kaysa sa pag-ibig sa magulang at anak. Ganito ang ginawa at pananalig ng maraming mga kapatid sa Iglesia, na sa kabila ng paghadlang at pag-uusig ng kanilang mga magulang at iba pang mga mahal sa buhay ay umanib pa rin sa Iglesia. Ang iba ay itinakwil pa at inalisan ng mana ng kanilang mga magulang. Nagawa nila ito sapagkat naunawaan nila at lubos na sinampalatayanan na ang pag-anib sa Iglesia Ni Cristo ay kalooban ng Ama at ipinag-utos ng Panginoong Jesucristo upang ang tao ay maligtas.

Ito rin ang buong giting na paninindigan ng Tagapamahalang Pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo, ang Kapatid na Eduardo V. Manalo, nang kanilang itiwalag ang kanilang magulang at mga kapatid sa laman (dahil sa hindi pagpapasakop, sa halip ay lumaban pa sa Pamamahala, at paglikha ng pagkakabaha–bahagi). Ang ipinagpauna ng Kapatid na Eduardo V. Manalo ay ang pagsunod sa utos ng Panginoong Diyos at ang kapakanan ng Iglesia. Mahirap at masakit man sa kanilang damdamin, ang ipinairal pa rin nila ay ang ayon sa katuwiran.

Tama ang kanilang ginawa, bilang Namamahala sa Iglesia, sila ang huwaran sa paninindigan sa pagsunod sa mga utos ng Panginoong Diyos. Sila rin ang may karapatang magtiwalag, at ang pagtitiwalag ay utos ng Panginoong Diyos.

Ang Sugo mismo, ang Kapatid na Felix Y. Manalo, lalo na sa mga panahong halos nagsisimula pa lang sa gawain, sa harap ng mga matitinding pagsubok at pag-uusig ay ipinakita ang kaniyang napakatibay na paninindigan. Mas pinili at ipinagpauna niya ang pag-ibig sa Panginoong Diyos kaysa sa kaniyang mga magulang at mga kamag-anak (na humahadlang at mahigpit na nang-uusig sa kaniya).

Buong tatag na sinabi pa ng sugo, ‘Ipinasiya kong ako’y humiwalay, … yun ay laban sa loob ko, pero hindi yun ang conviction ko, ang conviction ko … humiwalay!’ Mapansin sana natin na humiwalay siya, hindi sa Iglesia Ni Cristo, kungdi sa maling relihiyon (kahit na naroon ang kaniyang mga mahal sa buhay) bilang pagsunod sa utos ng Diyos.

Sana, ganito rin ang maging paninindigan nating lahat. Sa lahat ng pagkakataon, saan man tayo naroroon, higit kaninoman o sa anoman, ang dapat nating gawing pangunahin o prayoridad ay ang pagsunod sa mga utos ng Panginoong Diyos.

Ang sinomang namuhunan at nagpakasakit alang-alang sa pagsunod sa mga utos ng Panginoong Diyos na itinuro ng Panginoong Jesucristo, at ito ang kanilang ipinagpauna ng higit sa kaninoman at sa lahat ng bagay, kailanman ay hindi malulugi.

Sa Lukas 18:28-30, maliwanag ang matibay na pangako ng Panginoong Jesucristo. Ganito ang nakasulat:

“At sinabi ni Pedro, Narito, iniwan namin ang aming sarili, at nagsisunod sa iyo. At sinabi niya sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Walang taong nagiwan ng bahay, o asawang babae, o mga kapatid, o mga magulang o mga anak, dahil sa kaharian ng Dios, Na di tatanggap ng makapupung higit sa panahong ito, at sa sanglibutang darating, ng walang hanggang buhay.”)