Hand-written-letter2


aapparently, the article mentioned below previously appearing in Access the Truth has been removed. For those who may have missed it, here is the complete post –

“Ang Makabagong-Hudas
June 26 at 12:50pm •

Pagsagot sa isyu ng UTANG (daw) ng Iglesia Ni Cristo.
Sabihin pang totoo ang dokumentong ipinapakita ng mga MAKABAGONG-HUDAS, dahilan na ba yon para isumpa ang Kapatid na Eduardo V. Manalo kahit ng sarili niyang ina at tatlong kapatid? Ipahiya ang Iglesia sa social media at MAGHASIK NG PAGKAKANAHA-BAHAGI? LUMABAN SA PAMAMAHALA at hangaring palitan siya kahit alam nilang siya naman talaga ang inihalal na kahalili ng Kapatid na Eraño G. Manalo? Doea the end justify the means?

-HINDI RAW SINUNOD NG KA.EDUARDO ANG BILIN?
Sa teksto ng Ka.Erdy na ginagamit nila, sinabi niyang BILIN SA KANIYA IYON NG SUGO. At iyon ang kaniyang tinupad noong siya ang Namamahala sa Iglesia. 1985 iyon. Iyon ang PANGKASALUKUYANG KATOTOHANAN noon. Pero, inulit pa ba ng Ka.Erdy ang pahayag na iyon sa mga sumunod na taon at dekada ng kaniyang Pamamahala? IBINILIN NIYA IYON MISMO SA KA.EDUARDO NA DAPAT AY GANOONG-GANOON DIN ANG GAGAWIN NIYA?

Kaya noong sabihin ng Ka.Erdy noon na “Pag may nakita kayo na kahit isang titulo ng lupa na may tatak ng pagkasangla,maghiwa-hiwalay na tayo”, sinabi niya iyon patungkol sa pamamahala niya NOONG MGA PANAHONG IYON. Kung halimbawa ngang totoo na pumasok sa “omnibus loan” agreement ang INC bilang guarantor ng MDC, HINDI nangangahulugang GIPIT na o WALA nang pera ang INC. Ang katunayang nakapag-“guarantor” ang INC at kinilala iyon ng bangko ay kahayagan na MATATAG ANG PANANALAPI NITO.

UNPRECENTED MOVE man iyon sa parte ng Ka.Eduardo (kung totoo nga na sa buong panahon ng pamamahala ng Ka.Erdy ay hindi nagkaroon ng similar na hakbang), pero tama bang husgahan ang Ka.Eduardo dahil doon at magrebelde sa Pamamahala? NOON PA MAN AY MAY MGA BAGAY NA IPINASIYA ANG MGA LIDER SA BAYAN NG DIYOS NA KAKAIBA SA PAMAMARAAN NG MGA NAUNA SA KANILA, pero dahilan ba iyon para bitiwan sila ng Diyos? -HINDI po. Sa katunayan, nang may LUMABAN SA KANILA DAHIL SA KANILANG PAMAMARAAN, AY NAGALIT ANG DIYOS SA MGA LUMABAN AT SILA ANG PINARUSAHAN NIYA.

Case in point: Ang pasiya ng mga apostol na atasan ang mga kapatid na ibenta ang kanilang ari-arian at LAHAT ng napagbilhan ay dalhin sa mga apostol para sila ang mangasiwa ng kanilang pananalapi at ibahagi sa lahat ang pangangailangan ng bawat isa. Minsan, may narinig ako sa isang matandang ministro na si Kapatid na Pabling Facundo. Sabi niya, “may basehan ba sa matandang tipan ang ginawang iyon ng mga apostol? -WALA.”. Dagdag pa niya, “siguro iyon din ang dahilan kaya may natisod noon. Si Ananias at Sapira. Sukdulang sila’y maglingid ng halaga. HINDI NILA PINAGTIWALAAN ANG MGA NANGANGASIWA SA KANILA NOON. Pero sino ba ang pinarusahan ng Diyos? Ang namamahala ba sa Iglesia noon o SILANG MAG-ASAWA NA HINDI NAKIPAGKAISA at naglingid o nagkaila pa nang harap-harapan kay Apostol Pedro na isa sa nangangasiwa noon sa Iglesia?”

Kasi nga, sa mga apostol gaya ni Apostol Pedro IBINIGAY NG DIYOS ANG KARAPATAN NA MAGPASIYA SA MGA BAGAY NA KAILANGAN NG IGLESIA pagkatapos na umakyat sa langit ni Cristo. Ang Panginoong Jesucristo ang nagbilin sa kanila na kung anong bagay ang pagkasunduan ng dalawa o tatlo sa kanila (mga apostol) ayon sa bagay na hihingin o kakailanganin ng Iglesia, iyon ay gagawin o pagtitibayin ng Diyos sa langit. Iyong bilin na iyon, hindi lamang totoo noong panahong iyon kundi PANGHABANG PANAHON. -Susunod daw ba sa “mali”?

HINDI MALI ang ginawang pag-guarantor ng INC sa MDC at pagpasok sa loan agreement. Sinabi rin ng Ka.Erdy na “HINDI KO NAMAN SINASABI NA LAHAT NG UTANG AY BUWISIT”. Ang masama aniya ay iyong nagungutang para MAKAPAGSAMANTALA. HINDI PAGSASAMANTALA ang pakay ng loan agreement na iyon. Iyon ay LIGAL at MARANGAL na kasunduan. Nilalayon noon na maisulong ang mga gawain ng Iglesia sa pagkasangkapan sa MDC. Kinailangan lang na may magpatotoo sa kapasidad ng MDC (na binubuo ng mga kapatid na propesyonal). Ang Iglesia ang nagpatotoo. At dahil isa sa LEGAL REQUIREMENTS sa ganoong agreement na magbigay ng collateral ang guarantor, kaya may mortgage na involved.

Ang gustong magsamantala ay yung mga KUMAKALABAN. Sinasamantala nila ang bagay na iyan para pagdudahinang mga kapatid laban sa Pamamahala, MAKAKUHA NG SIMPATYA AT NG PONDO PARA SA SARILI NILANG TIYAN AT PARA SA MGA ALAGA NILANG HAYOP (ASO). Sinasamantala nila ang mga ito PARA MAKAPANGHUTHOT SA MGA PULITIKO AT MAKIPAGKUTSABAHAN SA MGA GRUPO AT INDIBIDWAL NA MAY GALIT O INGGIT SA IGLESIA UPANG SIRAAN ANG PUBLIC IMAGE NG IGLESIA NI CRISTO. KAYA SILA ANG TOTOONG “BUWISIT”!

Ngayon, kung yung mga bangko nga ay CONFIDENT na mababayaran ng MDC ang loan sa tulong ng INC, bakit naman tayong mga kapatid sa Iglesia ay mangangamba? “MULTIBILLION DOLLAR LOAN” daw kasi. Well, kung KARANIWANG kompanya o organisasyon iyan, KAHIT PA HIGANTENG MEDIA NETWORK, talagang malulugi nga. Pero tandaan po natin na ang Iglesia Ni Cristo ay HINDI ISANG FAMILY CORPORATION. Hindi ito isang korporasyon lang ng tao, hindi rin ito gobyerno ng tao, ito ay BAYAN NG DIYOS. Ang Diyos ang “ULTIMATE GUARANTOR” ng Iglesia. Siya ang nangako na HINDI NIYA TAYO PABABAYAAN. ANG MAPAPAHIYA AY ANG MGA KUMAKAAWAY SA IGLESIA AT HINDI ANG IGLESIA.

Time has shown that to be true. Time will show na HINDI MABABANGKAROTE ANG IGLESIA KAHIT PA HINDI NA MAGBALIK-LOOB ANG MGA TENNY-WALAG AT ANG MGA MAKABAGONG- HUDAS NA IYAN!”

sso, Access the Truth finally (in effect), admits to the multi-billion loans incurred by the Church. (“In effect” because they start their argument with “Sabihin pang totoo ang dokumentong ipinapakita ..” and “Kung halimbawa ngang totoo na pumasok sa ‘omnibus loan’ agreement ..”) With their line of thinking, it is quite obvious they’re testing the waters to see how the Church will react. If your FB account is open you can check the article in their Access the Truth site –  https://www.facebook.com/Accessthetruth/posts/538911176300704

utang1b

So, using the proposition that there is nothing wrong with incurring loans for legal purposes, then  I think there would be no problem to enlighten us on the following questions:

  1. How much loans are we actually indebted with? What collaterals did we  guarantee our loans with?
  2. What prompted us to enter into such loan agreements in the first place? And with what banks?
  3. Identify all the properties disposed by the Church whether sold or mortgaged and for how much? Describe the conditions surrounding the sale or mortgage.
  4. Describe the timetable – chronological order of loans incurred.
  5. Who is the representing authority or authorities of the Church in the agreement entered into.
  6. Financial statement of expenses incurred by the Church for trips overseas.

I’m sure we can add to the list but why bother, it’s rather difficult to communicate with someone who does not share your wavelength.

fishing2


nnow, let’s touch on another subject. A while ago, this site and a few others were compromised when WordPress was subpoenaed to produce confidential info related to a case filed by Isias Samson, jr against Regalado delos Reyes –

Samson v Reyes 2016-06-13 (1)mail

The Subpoena addressed to WordPress –

The case was represented by Rommel San Pedro in behalf of client Regalado delos Reyes against Isias Samson, Jr.

Based on info received from good friend AE, I replied to WordPress –

wordpress mail2

Afterwhich, WordPress answered back that the subpoena was invalid and therefore would not comply to produce the information requested.

wordpress mail

dirty finger2So Atty. San Pedro, better luck next time.  And to show you my continued loyalty to your boss, I am flashing my thumbs up! (By the way, can you recommend me to a good doctor who can help me with my arthritis. Can’t seem to control my fingers like I used to 😦 )