Hand-written-letter2


aang sabi ni Yahweh, Ang aking kaisipa’y hindi ninyo kaisipan,ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa,ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan,at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan.(Isaiah 55:8-9)

Sa madaling salita, magtiwala, at maghintay. At habang naghihintay …

  • William

scanMga Mahal kong mga Kapatid na SCAN,

Mula ng ako ay naging PD-5 hanggang sa naging PD-1, ako po ang naging pinakamatagal na Tagasubaybay ng SCAN sa aming lokal.  Naalis lang sa akin ito nang mapansin ng aming Pastor na marami na akong sinusubaybayan mga kagawaran at dapat ay idelegate  sa ibang mga PD ang ilan mga gampanin. Tama naman.

Ang organisasyon SCAN ay tinatag ni EVM ngunit nabuwag ito noong huling bahagi ng taon 2000 nang mapansin ng Ka Erdy na nagiging kahawig ito sa mga private armies ng mga politiko. Ang SCAN noon ay hindi direktamenteng nasa ilalim ng Pastor o Destinado noon. Sila ay may sariling Pamunuan sa ilalim ng EVM. Halos sabay itong nabuwag ng STF, ACCSI (na sumusubaybay sa mga elections sa panahon yon sa pamamagitan ng parallel counting ng INC). Inalis ang Pamunuan ng SCAN at pangsamantalang tinawag ng Security ng lokal sa ilalim ng Pastor o Destinado.

Di nagtagal ng mamatay ang Ka Erdy, binalik ang SCAN maging ang STF at ang Pamunuan nito.  Ang kasalukuyan organizational set-up ng SCAN ay hindi localized kundi ito ay nationalized. Ang ibig sabihin, hindi sila under ng Pastor or Destinado kung-di nasa ilalim sila ng sariling organizational set-up. Kaya kung inyong mapapansin, hindi kayo napapakinabangan ng lokal kung may pinagagawang iba ang Distrito o Central. Dapat priority ang Distrito o Central bago ang lokal.

Ang “actual” na nakikita nating tinutupad na tungkulin ng mga SCAN ay mga sumusunod:

  1. Taga-ayos ng mga sasakyan sa oras ng mga pagsamba. Tiyakin ang seguridad ng dinadaos na pagsamba;
  2. Taga-sundo sa mga nangangasiwang ministro kung hindi nila alam ang dako na pangangasiwaan;
  3. Bantay sa dako ng mga doktrina;
  4. Unang nagreresponde sa mga calamities at mga emergency sa lokal;
  5. Sumunod sa mga bilin ng Pastor o Ministrong destinado kung hindi ito sumasalungat sa bilin ng Distrito o Central.

Sa kasalukuyan, napapansin natin na sinasangkot na kayo sa mga libel suits laban sa mga “kalaban” ng pananampalataya na ang utos ay galing sa itaas at hindi sa lokal.  Bilang mga taga-sunod lamang natural ang karamihan ay susunod. Isang magandang halimbawa ay mga kaso laban kay Lowell Menorca. Ang mga demanda halos lahat ay nagmula sa mga SCAN sa kabila ng tinatanggi ng mga nakatataas na sila ay may kinalaman dito. Alam natin na kaya tayo sumunod ay dahil sa panigurong hindi tayo pababayaan.

Mga kapatid, hindi ko sinasabing huwag kayong sumunod. Ang tanong ko lang sa inyo ay nakahanda ba kayong sumunod hanggang sa labas ng saklaw ninyong tungkulin? Alalahanin po ninyo, kapag nagsampa kayo ng demanda laban sa isang tao, hindi ito natatapos doon. May karapatan rin mag counter ang taong sinampahan ng kaso.  Papaano kung ang hukom ay hindi pumanig sa paratang at naglabas ng “not guilty”? Ang taong sinampahan niyo ay may karapatan rin idimanda ka at malakas ang laban niya dahil acquitted siya sa una. Malaki magiging problema mo, maging ang pamilya at mga mahal mo sa buhay. Sasagutin ka  ba sa lahat ng gastusin dito? Papaano kung sa huli ikaw ang nahatulan na “guilty”? Hindi biro ang pinasok mo.

Magisip tayo mga kapatid. Saan sa tinanggap natin aral at doktrina ang nagsasabing magpagamit tayo sa ninoman sa pagdemanda ng mga taong sa totoo ay hindi naman natin personal na kilalala o nakita man at lalong hindi natin alam ang buong kwento. Ipaubaya na lang natin sa kanila ang mga usapin legal at mapanatag na tayo sa pagtupad ng tungkulin saklaw ng aral mula sa biblia na alam natin sa ating sarili ay tama at wasto. Sapagkat kung tayo ay basta na lang susunod sa kagustuhan ng sinoman na hindi nag-iisip, alalahanin natin kung nagkamali tayo at natalo ang kaso, hindi ka ipaglalaban ng Administrasyon dahil proprotektahan niya ang kabuuoan na marami at hindi ikaw na nag-iisa. Natural lang yan sa kahit anong organisasyon. Survival. Mas mabuti, isa lang ang isakripisyo kaysa ang karamihan. Ikaw yon.

Magbulay-bulay tayo mga kapatid. Alalahanin ninyo may pamilya ka at mga mahal rin sa buhay, tulad rin ng ididimanda ninyo na minsan ay naging kapatid mo rin sa loob ng Iglesia.

Ang inyong kapatid kay Cristo,

W. Smith