recollection5


tthe following is an email I received from one Lounge Music seeking advice on how to cope with problems of faith. If it had only been questions on matters of relationships or choice affecting his life on earth, advice could have easily been given. But the advice sought is that of faith and relationship with God.  Unfortunately or should I say fortunately, God has made it clear that all matters of faith goes thru a channel, a direct line so to speak. In short only His Messenger and direct linkages  to him are allowed to speak in His behalf. Sad to say but we are in a quandary at this time. The linkage is unclear. For how long? We do not know. The only certainty is that He allowed it. Please take note, NOT “willed” it. There’s a big difference.

Now, how to adapt to the situation is a matter of personal opinion and choice. Let your heart be your guide and your mind do the thinking.

William

(from Lounge music)

Kapatid na William

Let me share with you my thoughts po and some questions in my mind
and I hope for some answers so that I can share it with my akays.

Thanks po Bro William

eaglePUNDASYON NG PANININDIGAN

Marahil kailangan ng mga kapatid ang magbalik tanaw o mag review ng mga aral ng Diyos upang ang mga kapatid at silent defenders ay ma refresh ng MATINDI sa mga aral ng Diyos kung paano ang mga lingkod ng Diyos matuturing Niya na sa Kanya.

Kung muling maaaralan ang mga kapatid tungkol dito ay matutulungan po natin silang makapag isip at makapanindigan upang maging karapatdapat sila sa Diyos at sa kaligtasan lalo napo sa ganitong pagkakataon na may pagsubok.

Uhaw na po marahil ang mga kapaitd na makadinig ng tunay na aral. Nalilito na ang marami sa sitwasyon, napinsahala at napahamak na ang ilan . at nabulag na ang marami. Madaling nadaya dahil nakalimot na sa aral. Lalo na ang tungkol sa katapatan ng pagsunod sa Diyos. Kapag nahaluan na ng ibang bagay o pagsubok tulad ng pangyayari ngayon sa INC ay nalilito na hindi nagiging malinaw ang aral tungkol sa pagiging tapat sa pagsunod sa aral ng Ama kaya hindi makapanindigan o hirap makapanindigan agad at madaling napaniniwala sa hidwang aral at napasusunod sa mali.

1. Ano ang tinatawag na Iglesia ni Cristo? Ano ba ang definition ng Iglesia ni Cristo ayon sa biblia?

2. Sino ang tinatawag na kawan? Sino ang kabilang sa kawan?

3. Sino ang ililigtas ni Cristo?

4. Kasaysayan ng Iglesia ni Cristo… Kailan at bakit ba nawala ang Iglesia ni Cristo?

5. Kanino po aplikable ang hula ng Panginoong Jesucristo tungkol sa magiging kalagayan ng Iglesia kapag namatay na ang mga Apostol?

6. Kailan po natupad ang hula na pag pasok ng ganid na lobo na mandaraya sa mga tupa? Sino ang kinatuparan nito?

7. Gaano katagal nawala ang Iglesia ni Cristo?

8. Gaano sila katagal tumalikod? Mula ng tumalikod hanggang ngayon ay may
mga nasa pagtalikod parin kay Cristo?

9. Bakit may Iglesia ni Cristo relihiyon ngayon sa ating panahon? Ito ba ay kay Cristo? Paano nating nasabi na ito ay kay Cristo at sa Diyos?

10. Ngayong natupad na ang hula sa muling pagbangon ng Iglesia sa mga huling aral, totoo ba na HINDI NA MATATALIKOD ANG IGLESIA? Ano ang ibig sabihin ng aral na ito? (Ibig sabihin ba ay wala nang panganib na matalikod ito? Ibig sabihin ba hindi na tayo mag-iingat? Ibig sabihin ba wala ng Diablo na magtatangkang mandya sa mga iglesia ni Cristo sa huling araw?)

10. Ano ba ang pangako ng Diyos sa Iglesiang ito sa mga huling araw?

father11. Paano ba pipili ang Diyos ng ililigtas Niya? Lahat ba ng nasa loob ng Iglesia ni Cristo ay maliligtas? Maski datnang nasa pagsuway?

12. Ano ang ibig-sabihin ng papadaanin sa apoy upang linangin? Ano po yung apoy na tinutukoy? At sino yung tinutukoy na padadaanin sa apoy?

13. Yung hula po ba ng Panginoong Jesucristo sa magiging kalagayan ng kanyang Iglesia at yung babala nya na may magliligaw at mangagaling sa loob sa mga ksamahang obispo at sinabi ni Apostol pablo na mangyayari ito pagkamatay nya, ito po bang aral na ito ay exclusibo lang na natupad sa mga paring katoliko? Ibigsabihin po ba na komo ito ay natupad na nuon ay walang bisa ang babalang ito ni Cristo sa Iglesia ngayon sa mga huling araw?

14. Ang pagtuturo tungkol sa pagsunod sa leader ng Diyos…. Ano ba ang
aral sa pagkakakilanlan ng taga pangaral na mula sa Diyos? Ano ang mga
katangian taglay nito kaysa sa mga bulaang tagapangaal?

15. Maari bang ituro at magbalik tanaw tungkol sa kasaysayan ng mga leader ng Diyos?

16. May mga leader ba ang Diyos noon na hindi nakapanatili sa katapatan sa Diyos at sa kanilang tungkulin? Sino sino sila?

17. Paano nanindigan ang mga hinirang noon? May mga hinirang din po ba na nalito sa lider ng Diyos na hindi naging tapat sa Diyos? May mga lingkod ba na naakay at nadaya ng lider na ito?

18. Tungkol naman sa mga hinirang, ano po ng kasaysayan ng mga lingkod ng Diyos tungkol sa katapatan at pagsunod sa Diyos ng mga hinrang na hindi nabulag ng diablo. Bukod kay Cristo na inalok ng Diablo ng materyal.. Sino pa ang mga hinirang na dapat nating tularan na hindi bulag at hind nagpabulag at hindi nadaya ng diablo?

19. TUNGKOL SA KASALUKUYANG KALAGAYAN NG IGLESIA. May posibilidad pa po ba na muling magkaroon ng lider ang Diyos sa mga huling araw na ito na hindi magiging karapat dapat sa Kanya? Kung wala na ay may kasunod po akong tanong….

20. Walang tututol na ang Sugo at ang Ka Erdy ay lider mula sa DIyos at naging karapat dapat na lider sa mga huling araw na ito, ngunit sila ay pumanaw na. Ang tanong ko po ay, Ang Iglesia ba ni Cristo ngayon na kanilang naiwan ay may lider na naiwan mula sa Diyos?

Kung ang sagot ay mayroon, nasaan siya? siya ba ay nasa tanggapan ngayon ng Tagapamahalang Pangkalatahan ng Iglesia ni Cristo? Kung hindi, bakit may ibang naka upo?

May oras po ba noon na ang bayan ng Diyos ay pansamantalang nawalan din ng Leader? At muling nag lagay ang Diyos kinalaunan?

Sa aking opinyon, tila wala po yatang naiwan na lider ang Ka Erdy? Dahil kung meron ay hindi sya papayag na tumagal na matiis ang pinsala sa Iglesia at sa mga kapatid. hindi nya matitiis na mauhaw ang kaluluwa ng mga kapatid sa mga aral ng Diyos. At hindi nya papayagan mag hari ang mali at itoy patuloy na makapandaya sa mga hinirang.

Marahil sadyang ginawa ito ng Ama ang walang na iwan na lider, (hindi upang magkaron ng huwad na lider at pinsalain ang Iglesia) kundi upang subukin at salain ang lingkod nya?. Its either maghahalal Siya ng lider mula sa mga ministrong nanindigan o darating na si Cristo para iligtas ang mga nakapanindigan?

Kung ang sagot ay walang naiwan na lider ng namatay ang Ka Erdy, Paano po natin
mailalarawan ang status ngayon ng Iglesia lalo nat kung sasasbihing may lider ito ngunit hindi mula sa Diyos?

Kung hindi mula Diyos, ano-ano ang mga pinsahalang naidulot nito sa Iglesia?

Gaano na katagal?

Kumusta ang mga kaanib? Mga maytungkulin at mga Ministro?

Ilan ang napasunod sa maling aral at gawain?

Ilan ang bulag sa aral?

Ilan ang walang alam sa aral?

Ilan ang nalilito sa aral?

Ilan ang nanindigan sa aral?

ka erdyKung wala pang halal na lider ang Diyos huling lider na kaya ang ka Erdy?

Kung maghahalal pa ang Diyos ng susunod na lider paano kaya ito mangyayari?
Is it still possible by Election? How? Who will elect? The Sangunian of Ka Erdy?
Who are they?Where are they? Paano kung kung isa o 2 nalang ang natitira sa kanilang naninindigan sa aral ng Diyos? Can they still elect?

Papaano kung ni isa ay walang natirang sangunian ng ka Erdy na naninidigan sa aral ng Diyos paano na ang paghahalal ng susunod na lider?

Hindi ko kayang sagutin ang mga katanungang ito tungkol sa katiyakan ng kalagayan ng sangunian ng Ka Erdy.

Totoo po ba yung amendment ay hindi tinupad? Sino ang may karapatan mag sabi ng tamang interpretation ng amendment? May say po ba ang SEC or ang court kung ano ang tamang interpretation ng amendment? MAhalaga pa bang malaman natin ang tamang interpretasyon ng amendment? Bakit mahalagang malaman ito? Ano ang kinalaman nito sa ikakikilala ng totoong halal na lider ng Diyos?

Ang masasabi ko lang pos a ngayon ay may mga ministro pang naiwan ang Ka Erdy na naninindigan sa aral ng Diyos. Hindi isa kundi marami. May mga kapatid parin na naninindigan sa aral ng Diyos .

Hindi ko man masagot kung may darating pa bang lider ang Diyos?

Isa lang ang natitiyak natin na alam nating mangyayari at darating, ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo sa araw ng paghuhukom upang isagawa nya ang kanyang pagliligtas sa mga lingkod na naging tapat hanggang sa wakas.

by: Lounge Music