truth


The following is a mail received from one of our regular readers horcamp, requesting if we could share the  thoughts and views of his friend.

  • William

♠  ♠  ♠

ka William ang salaysay na ito ay ipinakiusap pong muli sa akin ng isang kaibigan na ayaw magpabanggit ng kaniyang panglan…

Damdamin ng Isang Mananampalataya

Tulungan nawa ako ng Diyos na huwag mamatay ang aking ilawan kundi manatili itong maningas sa gitna ng malakas na unos na humahampas ngayon sa Iglesia; na mamalagi sa aking puso ang marubdob na pag- ibig sa Diyos at sa Panginoong Jesus.

tenny4Patuloy parin akong sumasamba sa dahilang hanap ko ay lakas upang manatili pa sa Iglesia subalit, habang lumilipas ang mga araw palala ng palala ang mga ‘di pangkaraniwang nangyayari, sa ‘di maka- tao at maka- kristiyanong gawain lalu na sa nakalipas na ilang araw. Panggigipit sa pamilya ng ka Erdy at pati ang kanyang tahanan na ginugulan ng salapi na galing sa abuloy ng mga kapatid na pinagyaman Niya ay winawasak upang burahin ang Kaniyang mga ala- ala sa Iglesia. Anong kabuhungan ito? Gawain ba ito ng isang matinong tao? Nang isang kristiyano? Gawain ito ng isang baliw! mga nilalang na pinanawan ng bait sa sarili dahil sa poot sa kanilang puso- nilukuban na sila ng tuluyan ni satanas!

Bakit ang ka Erdy?paano ba ito nagsimula at sino ang mga “sangkot” dito? Nagsimula ang lahat ng ito noong nagtatag si EVM at BVM ng STF/ New Gen, nagalit dito ang ka Erdy dahil ito ayon sa Kaniya ang magtatalikod sa Iglesia kaya pinabuwag niya, itiniwalag ang mga kasapi at pinagsalaysay ang mag asawa; dahil dito nagtanim ng galit si BVM sa ka Erdy at sa buo niyang pamilya. Sinabi ni BVM na gaganti siya balang araw at buburahin niya ang ka Erdy sa kasaysayan ng INC.

Adan at Eba

Sa pagkain ni Eba ng prutas na ipinagbawal ng Diyos na kainin, idinamay niya si Adan sa pamamagitan ng pagpapakain ng prutas na pinitas niya at dahil dito nadamay si Adan sa galit ng Panginoon at pinalayas sila sa halamanan ng eden.

Tulad ni Eba, ganito rin ang ginawa ni Jezebel sa kaniyang asawa upang maka-ganti sa ginawa sa kanila; ang prutas na hinog na sa poot ay ipinakain din niya kay EVM upang ang panibugho nito sa mga kapatid at hinanakit sa ka Erdy ay mauwi sa poot sa sarili niyang pamilya, (‘di nga ba’t natiis niyang ‘di makita at kausapin sa loob ng mahigit na anim na taon ang kanyang Ina at mga kapatid).

Ilang taon na ba ang kilusang “PALAGUIN ANG PAG- IBIG” ‘yun pala si EVM mismo hindi ito ibinubuhay! “naalala ko tuloy ‘Yung Doctor na kaibigan ko; sabi sa mga pasyente niya, kumain po kayo lagi ng gulay dahil maganda ito sa kalusugan”, pero siya- “ni tumikim ‘di niya ginawa dahil ayaw niya ng gulay”; ganyan si EVM-nagsasabi ng Pag- ibig subalit “Pusong Bato” sa kaniyang Ina at mga kapatid!.

Cain at Abel

Sa panahon ni Cain at Abel ang kasaysayang naganap ay muntikan nang mangyaring muli. “Nang inalis kay Cain ng kanyang Ama ang basbas at inilipat kay Abel; napuspos ng panibugho ang puso ni Cain at napoot kay Abel at pinatay niya ito.”nangyari ito dahil hindi naging karapat dapat si Cain sa harapan ng kanyang ama kaya binawi sa kanya ang basbas na talaga sanang para sa kaniya.

Matalino at matuwid kung magpasya ang ka Erdy, alam niya na may masamang kasasapitan ang Iglesia kung ito ay maiiwan Niya sa pamamahala ni EVM dahil hindi paman ay nakagawa na ito ng maling hakbang na ikapapahamak ng Iglesia ng itatag niya ng lihim ang stf/newgen (nangyayari na ngayon ang kinatatakutan ng ka Erdy) kaya, gaya ng nangyari kay Cain, hindi maaring hindi bawiin sa kaniya ang basbas bilang hahaliling TP at ilipat sa isa sa kaniyang mga kapatid,(kung sino sa dalawa, ka Angel at ka Mark- pamilya at ang sanggunian lamang ang maaring nakaka-alam).

Hindi ito matanggap ni EVM lalo na ng kaniyang asawa, nagtanim sila ng galit at poot sa ka Erdy at sa kanyang pamilya; ito ngayon ang bunga: ang panggigipit, paglapastangan sa mga mahal sa buhay ni ka Erdy: ang pagsira/ pagwasak sa mga ala- ala Niya, pati na ang Kaniyang naiwang tahanan at ari-arian; ang lahat ay ganti nila sa disiplinang ipinataw sa kanila ng ka Erdy dahil sa ginawa nilang kasalanan.

Bakit pinipinsala ng mga buhong ang pamilya ng ka Erdy? Kahalintulad ng ginawa noon ni Cain kay Abel… Hindi nga lang naisakatuparan agad pero ngayon ginagawa nila ng pautay- utay.

Nang dahil kay Eba nasumpa ang sangkatauhan. Ngayon, nang dahil kay Jezebel, “nagbabadya na matalikod ang Iglesia”. Tama nga yata ang kasabihan: “Ang isang bagay na nangyari na ay muli at muling mauulit pa”.

ISA LANG ANG HINDI NA MAUULIT AYON SA BIBLIA: ANG MATALIKOD NA MULI ANG IGLESIA!

20150827-Page-One-INC-Rapped-At-DOJ2Masakit mang isipin subalit parang ayaw ko ng pumunta pa sa kapilya upang doon ay sumamba sapagkat parang wala ng Diyos na tumatahan sa kaniyang bahay; wala ng madamang biyaya at pagkasi ng Espiritu Santo ang kapulungan sa tuwing ako ay dumadalo; hindi ko na madama ang presensya at pag- ibig ng Diyos. Dumadalaw pa kaya ang Ama sa Kaniyang tahanan? Ito ang lagi kong tanong tuwing matatapos ang pagsamba, wala kasing biyayang dumaloy sa kapulungan; kahit pa nagsisigaw ng iyak ang mga nangasiwa ng pagsamba mula sa PD hanggang sa M na nangasiwa ay walang bumabang kapangyarihan ng Diyos; dahil ba sa halos lahat ng leksiyon ay puro sa poot, paghihiganti, paglipol, pagpapasakop, handugan, puspusang pagpapalaganap at buong kayang pagtatalaga sa abuluyan ang kumukuli na sa pandinig ng mga kapatid na sumasamba.

Malalaman mo agad kung ang nangangasiwa ay “thumbmark” kapag nagngangalit ang bagang na tiim ang tingin sa kapulungan kung ipagdiinan ang tungkol sa lubusang pagpapasakop, sa pagpapalaganap, tanging handugan at abuluyan na may pahabol pang buong makakaya na ang halimbawa ay ang mag- asawang ananias at zafira na nagbukod ng isang bahagi ng ari- arian nila ng mapagkaisahang ihandog sa mga apostol ang lahat ng kanilang ari- arian. Noon, ang talatang ito ay ginagamit lamang tuwing sasapit ang panahon ng “Election” upang makipagkaisa sa pagboto ang mga kapatid ngunit ngayon- sa abuluyan na! sa anong dahilan? Kasi gusto nilang buong kabuhayan mo na halos ang ihandog mo! may pahabol pa kasi na isang talata pa- ang babaeng balo na ang inihandog ay buo niyang ikinabubuhay…ito ang gusto ng kasalukuyang Administrasyon; Malinaw na malinaw! dahil sa kailangan- NILA!.

Kaya, dadalawin pa nga ba ng Ama ang bawat pagsamba kung ito nalang lagi ang pilit nilang inuukilkil sa isipan ng bawat kaanib? Palagay ko kung ganito na pawang pagkamuhi galit at paghihiganti tulad ng mga awit sa nakaraang pasalamat ang tema… palagay ko, sino kayang Diyos ang matutuwa at sasama?Humagulgol ka man, mag- iiyak ka man at kalampagin mo man ng todo ang pulpito hanggang tumulo na ang uhog mo sa pagpapalahaw at pagmamakaawa, Wala! tahimik parin ang kapulungan- walang Espiritu ng Diyos na bumaba mula sa langit!

Kung hindi mo na maramdaman ang kapangyarihan ng Ama sa mga pagsamba bakit kaylangan pang pumunta sa kapilya? na doon ay wala naman ang Diyos na pakay mo upang sambahin at bigyan kapurihan. Di ba’t praktikal na sa tahanan mo nalang idaos ang panalangin na alam mong doon madarama mo ang Diyos ng buong puso at kaluluwa; ang Kaniyang kapangyarihan na magbibigay sa ‘yo ng lakas at pag- asa upang huwag manghina o sumuko man kundi sa lahat ng mga masasamang nangyayari ngayon ay patuloy na yakapin pa ang pananampalataya, tulad ng ginawa noon ni Daniel na tapat na lingkod ng Diyos; sa kaniyang silid dumadalangin at sumasamba sa Diyos- “at siya ay pinakinggan ng Diyos at pinagpala.”

Sa aking nakikita na kalagayan ngayon ng Iglesia, darating ganitong sandali na sa sarili nalang na tahanan dadalangin ang isang INC na mulat sa mga katiwaliang nangyayari ngayon na sa wari baga ay wala ng kalunasan; lalu pa ngang lumalala sa karahasan,kasamaan at kahambugan na pati ang atas ng Hukuman na dapat sundin ay ayaw dinggin at pakinggan kundi tahasan itong nilalabag at nilalapastangan. Sa aba ng isang mabuti at matuwid na kapatid, ito na ba ang mga Nangunguna ngayon sa Iglesia na dapat sundin at maging huwaran? Ito ba ang sinasabi nila sa kanilang pangangaral na “ibigay ang para kay Ceasar”? katatapang naman yata ng hiya nila, nakakaharap at nakatitingin pa sila sa mga kapatid na tahasan naman nilang niloloko ng harap- harapan.

Sana, iyunat na nang Panginoon ang Kanyang kamay upang tapusin na ang paghihirap ng mga matuwid na ngayon ay lumalaban sa kasamaan at katiwalian, matigil na ang paghihiganti at panggigipit sa pamilya ng ka EGM na kasalukuyang nagdurusa sa kabuktutan ng mga tuso at sakim sa kayamanan at kapangyarihan.

Sabi: ang pagsubok daw ngayon ay nasa loob na ng Iglesia, wala na sa labas; kung may pagsubok may nakapaloob ditong kasamaan kaya, kung nasa loob na ang pagsubok isang bahagi nito ay ang katwiran at ang kabila ay kasamaan; saan ka dito? Duon sa nagsisiwalat ng katiwalian o doon sa nagtatakip sa katiwalian? Ang nagsisiwalat ay ayaw ng kasamaan- ito ang nasa katwiran; yaong gumagawa at nagtatakip sa katiwalian iyon ang sa kasamaan dahil masarap sa kanila ang gumawa ng kasamaan ang magnakaw ng salapi sa kaban ng Iglesia upang magtamasa ng karangyaan at kapangyarihan. Mamili ka kung saan ka papanig? Habang may panahon pa, imulat mo ang iyong mata; buksan mo ang iyong puso para makita mo ang kabutihan sa kasamaan. Nakasalalay dito ang iyong kapalaran sa kaligtasan.

Kung mananatili kang nakapikit, nagtutulog-tulugan at ayaw gumising sa katotohanang naka bulaga sa ‘yong harapan…kaawa-awa kang alipin!